Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

13. (mimoriadne) zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  11. mája 2020 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie.
Verejný priamy prenos zo zasadnutia je k dispozícii po kliknutí na odkaz.

 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Študijný poriadok FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  legislatívno-technické opravy - čl. 53
 4. Záver.

 

Podľa čl. 19 ods. 4 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK sa mimoriadne zasadnutie Akademického senátu FMFI UK koná s programom uvedeným na pozvánke. Program mimoriadneho zasadnutia nie je možné meniť alebo dopĺňať, jeho program sa neschvaľuje.

 

Pozmeňujúce návrhy k bodu č. 3:

pozmeňujúce návrhy
(aktualizácia: 9. mája 2020, 22.00 hod.)

návrh hlasovacej procedúry

 

Doplňujúce materiály k bodu č. 3:

 1. Zmeny v návrhu Študijného poriadku FMFI UK (voči materiálu na 11. riadne zasadnutie AS)
 2. Dôvodová správa k Študijnému poriadku FMFI UK (ako samostatný dokument)
 3. Komentáre dekana a prodekanky pre bakalárske a magisterské štúdium k pozmeňujúcim návrhom
 4. Komentáre Študentskej komory AS FMFI UK k pozmeňujúcim návrhom