Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vymenúvacie konanie

Vymenúvacie konanie je proces, ktorým žiadateľ môže nadobudnúť vedecko-pedagogický titul profesor. FMFI UK je oprávnená viesť vymenúvacie konanie v študijných odboroch matematika, fyzika, informatika, teória vyučovania fyziky a teória vyučovania informatiky.

Vymenúvacie konanie začína na podnet uchádzača o vedecko-pedagogický titul profesor podaním prihlášky na Referát vedy a výskumu. Súčasťou vymenúvacieho konania je verejná inauguračná prednáška. Návrh inauguračnej komisie prerokúva Vedecká rada FMFI UK, ako aj Vedecká rada UK. Na základe pozitívne rozhodnutia Vedeckej rady UK je návrh na vymenovanie profesora zaslaný Ministrovi školstva. Na základe takéhoto návrhu vymenúva profesora Prezident Slovenskej republiky.

Na úhradu nákladov na vymenúvacie konanie je žiadateľ povinný zaplatiť poplatok 3000 EUR. Tento poplatok sa nevyberá od žiadateľov, ktorí sú zamestnancami Univerzity Komenského na ustanovený pracovný čas.

Pravidlá a legislatíva

Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z.z.


o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Vyhláška MŠ SR č. 457/2012 Z.z.


o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (mení a dopĺňa vyhlášku č. 6/2005 Z.z.)

Vyhláška MŠ SR č. 246/2019 Z.z.


o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (účinná od 1.9.2019)

Doklady potrebné k začatiu vymenúvacieho konania za profesora na FMFI UK

Prílohy:

Profesijný životopis - vzor


CV musí obsahovať plný dátum narodenia, byť vo formáte rtf a v rozsahu maximálne 2 strán

Inauguračné prednášky

žiadne správy.

Detaily prebiehajúcich inauguračných konaní