Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

12. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  27. apríla 2020 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie.
Verejný priamy prenos zo zasadnutia je k dispozícii po kliknutí na odkaz.

V prípade, že novela zákona o vysokých školách umožňujúca akademickým senátom fakúlt konávať zasadnutia prostredníctvom videokonferencie nebude vyhlásená v Zbierke zákonov SR najneskôr v pondelok 27. apríla 2020 do 12.00 hod., zasadnutie Akademického senátu FMFI UK prostredníctvom videokonferencie sa uskutoční v pondelok 4. mája 2020 o 14.00 hod.

Zákon č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
(zverejnený v Zbierke zákonov SR dňa 25. apríla 2020)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 4. Návrh na poverenie doc. RNDr. Juraja Tótha, PhD. výkonom funkcie prvého prodekana.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Metodika delenia finančných prostriedkov pracoviskám FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  úvodné slovo dekana (prezentácia)
  návrh uznesenia (doplnený)
 6. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
  písomné interpelácie (Mgr. Askar Gafurov)
 7. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 8. Dodatok č. 4 k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 9. Dodatok č. 2 k Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 10. Zmena uznesenia č. 8 z 5. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa 11. marca 2019.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 11. Doplňujúca voľba člena Dočasnej komisie AS FMFI UK pre revíziu Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK zastupujúceho volebný obvod Matematika.
 12. Rôzne.
 13. Záver.

 

Doplňujúci návrh k návrhu programu zasadnutia: 

 1. zaradenie nového bodu č. 3 s názvom: Zabezpečenie plnohodnotného fungovania senátu a riadenia fakulty v núdzovom stave.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc., člen AS FMFI UK)