Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

33. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  30. mája 2022 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť: poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Výročná správa o činnosti FMFI UK za rok 2021.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2021.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Správa o plnení rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2021.
  (písomne predkladá: PaedDr. Martina Sandanusová, PhD., tajomníčka FMFI UK)
 6. Rozpočet výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2022.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK v správe FMFI UK:
  a) KVANT spol. s r. o.,
  b) SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu,
  c) Škola.sk, s.r.o.,
  d) Top Soft BSB, s.r.o.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 9. Podmienky na prijatie na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2023/2024.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 10. Konkretizácia dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2022.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 11. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 12. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 13. Správa o činnosti Akademického senátu FMFI UK za obdobie od 1. 7. 2021 do 31. 5. 2022.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 14. Rôzne.
 15. Záver.

 

Po skončení zasadnutia pozývam členov Akademického senátu FMFI UK, členov vedenia fakulty a hostí na rozlúčkové posedenie do zasadačky dekana pri príležitosti ukončenia 9. volebného obdobia AS FMFI UK (1.6.2018 - 31.5.2022).