Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Podpora a služby pre študentov

Ubytovanie študentov

Fakulta ubytováva svojich študentov na internátoch vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúry - Mlyny, ktoré je vzdialené cca 20 minút peši od budovy fakulty. Ceny ubytovania sa pohybujú v rozmedzí cca 45-80 EUR za mesiac, podľa počtu lôžok na jednej izbe a štandardu príslušnej izby (v tejto cene je zarátané aj pripojenie k internetu priamo na izbe).

Študenti s trvalým bydliskom v dosahu Bratislavskej integrovanej dopravy nemajú nárok na ubytovanie na internáte. Poradovník na ubytovanie je určený pomerne zložitými pravidlami, hlavnými faktormi pri určení poradia sú vážený študijný priemer, sociálna situácia a mimoškolská činnosť. Bližšie informácie a presné pravidlá môžete nájsť na stránke o ubytovaní.

Novoprijatí študenti, zahraniční študenti, ako aj držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S získajú ubytovanie po podaní žiadosti a splnení podmienok automaticky.

Stravovanie

Študenti FMFI UK majú nárok na príspevok 1,40 EUR na hlavné jedlo dvakrát denne vo vybraných stravovacích zariadeniach. Túto zľavu preukazujú pomocou preukazu študenta ISIC.

Priamo v budove fakulty sa nachádzajú dve jedálne FreeFood a FaynFood, typická cena denného obedového menu v týchto zariadeniach je 4,20 EUR (resp. 3,20 EUR po uplatnení zľavy). Ďalšie jedálne, kde možno zľavu uplatniť, sa nachádzajú na internátoch v Mlynskej doline (vzdialené cca 20 minút pešo), kde je možné nájsť hlavné jedlá v cenách už okolo 2,70 EUR (resp. 1,30 EUR po uplatnení dotácie). Ďalšiu bohatú ponuku stravovacích zariadení môžete nájsť v budovách okolitých fakúlt a v okolí internátov.

Štipendiá

Väčšina študijných programov na FMFI UK je v odboroch, kde študenti majú nárok na tzv. odborové motivačné štipendium. Zoznam podporovaných odborov je každoročne aktualizovaný Ministerstvom školstva. Toto štipendium sa priznáva nanajvýš 50% študentov daného študijného odboru, výška štipendia závisí od študijného prospechu a od množstva pridelených finančných prostriedkov. V minulosti sa výška týchto štipendií pohybovala v rozmedzí 350-750 EUR ročne, vyplácaných v dvoch splátkach. Študenti s vynikajúcim prospechom majú nárok na prospechové štipendium, ktorého výška sa v minulosti pohybovala v rozmedzí 300-650 EUR ročne. O tieto štipendiá nie je potrebné (až na špeciálne výnimky) žiadať, presné pravidlá nájdete v Štipendijnom poriadku fakulty.

Okrem týchto štipendií, môže dekan fakulty prideliť mimoriadne štipendium, napríklad za vynikajúce výsledky pri reprezentácii fakulty, činnosti v prospech fakulty a pod. Na vedeckú činnosť, odborný rozvoj, účasť na konferenciách, či činnosti reprezentujúce fakultu je možné požiadať z prostriedkov fakulty o jednorázový grant.

Študenti, ktorých rodičia a prípadne ďalšie spoločne posudzované osoby majú nízky príjem, môžu požiadať o sociálne štipendium. Pravidlá, hraničné príjmy a výšky týchto štipendií sa riadia Vyhláškou Ministerstva školstva o priznávaní sociálnych štipendií. Žiadosť o tento typ štipendií sa podáva vždy začiatkom školského roka, štipendium je vyplácané mesačne.

Študenti si navyše na financovanie svojho štúdia môžu požiadať o študentskú pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Tieto bezúčelové pôžičky majú nízky úrok a dlhú dobu splatnosti, pričom ich začínate splácať až po skončení štúdia. Bližšie informácie nájdete na stránke fondu.

Priestory pre relax a samoštúdium

V budove fakulty sa nachádza množstvo priestorov, kde si študenti môžu nájsť kľudné miesto na samoštúdium alebo na relax medzi prednáškami. Na prácu a stretnutia slúži klubovňa v podzemí pavilónu matematiky, na tiché štúdium využijete moderne zariadenú študovňu fakultnej knižnice, na relax slúži neformálne zariadená Cauchyho klubovňa s tulivakmi a klavírom. Okrem toho na fakulte nájdete množstvo kútikov na chodbách so stolmi, stoličkami, elektrickými zásuvkami, prípadne hojdacími sieťami. V jarných a jesenných mesiacoch môžete takisto využiť rozľahlé átrium Relax (hojdacie siete, lavičky, kútik s bielou tabuľou) a menšie átrium v pavilóne informatiky.

Fakultná knižnica okrem študovne poskytuje kopírovacie služby a má vo svojom knižnom fonde množstvo našich aj zahraničných kníh pokrývajúcich veľkú časť vyučovaných predmetov. Aj keď časť kníh je k dipozícii len na prezenčné štúdium, možno si ich požičať na večery a víkendy (štandardná výpožičná doba u ostatných kníh je 4 mesiace).

Športové vyžitie

Katedra telesnej výchovy a športu pripravuje pre študentov celoročné kurzy až v 18 druhoch športu na rôznych výkonnostných úrovniach. Okrem pravidelných hodín telesnej výchovy (povinnej pre prvákov a voliteľnej pre ostatných študentov) katedra pravidelne pripravuje lyžiarske kurzy, splavy, výlety s pešou turistikou a cykloturistikou a pod.

Všetkým študentom je k dispozícii lodenica na prekrásnom Karloveskom ramene Dunaja, v novootvorenom pavilóne športu tiež malá telocvičňa (napr. vhodná na hranie badmintonu), ping-pongové stoly, lezecká stena, fit kútik s moderným vybavením, ako aj sauna. V priestoroch medzi budovami nájdete discgolfové ihrisko (požičiavanie diskov na vrátnici).

Jazyková príprava a soft skills

Fakulta považuje jazykovú prípravu študentov za veľmi dôležitú, preto všetci študenti musia absolvovať povinný kurz pokročilej odbornej angličtiny. Katedra jazykovej prípravy okrem angličtiny vyučuje voliteľné kurzy nemčiny, francúzštiny a ruštiny (pre začiatočníkov, pokročilých, aj konverzačné kurzy), tieto kurzy sú pre študentov fakulty zdarma. Ďalšie jazykové kurzy pripravuje pre našich študentov Kariérne centrum, ktoré tiež poskytuje poradenskú činnosť a organizuje workshopy pre získanie soft skills, ktoré vám uľahčia orientáciu na pracovnom trhu.

Študentské organizácie

Študentská komora Akademického senátu FMFI UK (ŠKAS) je skupina volených zástupcov študentov, ktorá sa podieľa na samospráve fakulty a obhajuje záujmy študentov. Okrem toho ŠKAS organizuje podujatia pre študentov, ako napríklad beániu, vianočný punč, stretnutia s absolventmi zo Slovenska i zo zahraničia, či brigády na skrášlenie prostredia fakulty. ŠKAS sa tiež stará o priestory, ktoré slúžia pre relax študentov, stará sa o klubovú činnosť na fakulte a vyvíja ďalšie aktivity na spríjemňovanie ich života. Ak máte chuť sa na takýchto činnostiach podieľať, ŠKASáci vás radi privítajú.

Študenti FMFI UK tiež organizujú korešpondenčné semináre a ďalšie odborné súťaže pre stredoškolákov; tieto aktivity zastrešuje občianske združenie TROJSTEN. Na fakulte fungujú aj neformálne hudobné zoskupenia, ako napríklad komorný súbor Allegro alebo zbor Vocalatté.

Informačné technológie

Všetci študenti po zápise na fakultu dostávajú univerzitné e-mailové konto v systéme Office 365+, s kapacitou 20GB pre e-mail, s možnosťami zdieľania dokumentov a s prístupom k softvéru Office 365. Študenti FMFI UK majú takisto prístup k vývojovým nástrojom a operačným systémom od firmy Microsoft v programe DreamSpark premium, ako aj prístup k ďalšiemu softvéru licenciovanému pre fakultu (SAS, Matlab a pod.)

Fakulta prevádzkuje niekoľko moderných počítačových učební, do ktorých majú mimo výuky študenti voľný prístup. Všetky výučbové priestory a väčšina priestorov bežne využívaných na samoštúdium a relax sú pokryté WiFi sieťou eduroam. Ďalšie špecializované vybavenie je prístupné podľa v rámci práce na výskumných projektoch alebo špecializovaných kurzov.

Fakulta si zakladá na tom, že jej študenti poznajú a vedia pracovať s najmodernejšími technológiami a snaží sa, aby takéto technológie boli jej študentom prístupné v najväčšej možnej miere.