Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

31. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  11. apríla 2022 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť: poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Správa o čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu a výdavkov z vlastných zdrojov fakulty za rok 2021.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Rozpis delenia finančných prostriedkov FMFI UK na rok 2022.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Dlhodobý zámer rozvoja FMFI UK na obdobie 2022 - 2027.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Vyhlásenie voľby kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027 a voľba členov volebnej komisie.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 7. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 8. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 9. Dodatok č. 7 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 10. Rôzne.
 11. Záver.