Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

9. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  21. októbra 2019 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 4. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 5. Dodatok č. 1 k Štatútu FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  pozmeňujúce návrhy
 6. Priebežné čerpanie fakultných prostriedkov k 30. septembru 2019.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Dodatok č. 1 k Zásadám rigorózneho konania na FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 9. Dodatok č. 1 k Podmienkam na prijatie na štúdium študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2020/2021.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 10. Návrh školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na FMFI UK v akademickom roku 2020/2021.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 11. Rôzne.
 12. Záver.