Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

25. (mimoriadne) zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  8. novembra 2021 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie.
Verejný priamy prenos zo zasadnutia je k dispozícii po kliknutí na odkaz.

 

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Voľba overovateľov zápisnice.
  3. Stanovisko Akademického senátu FMFI UK k návrhu novely zákona o vysokých školách.
  4. Informácia o zmenách v organizácii výučby na FMFI UK od 8. novembra 2021.
  5. Záver.

 

Podľa čl. 19 ods. 4 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK sa mimoriadne zasadnutie Akademického senátu FMFI UK koná s programom uvedeným na pozvánke. Program mimoriadneho zasadnutia nie je možné meniť alebo dopĺňať, jeho program sa neschvaľuje.

 

Podkladové materiály: