Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentská vedecká konferencia

Študentská vedecká konferencia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK je príležitosťou pre študentov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia prezentovať vlastné vedecké a odborné práce zo všetkých odborov matematiky, fyziky, informatiky, didaktiky týchto disciplín a ich filozofických aspektov. Najlepšie práce budú navyše odmenené Cenou dekana FMFI UK, navrhnuté na Cenu literárneho fondu, prípadne odmenené jednorázovým štipendiom. Najúspešnejší študenti získajú možnosť zúčastniť sa príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVK/ŠVOČ.

ŠVK aktuálne

Študentská vedecká konferencia 2022 sa uskutoční 27. apríla 2022.
Konferencia sa uskutoční prezenčne pri dodržaní aktuálne platných opatrení a nariadení.
 

 

Harmonogram:

8:45 Otvorenie, poslucháreň A
9:00 – 15:00 Prezentácie v sekciách, M-I – M-XI, prestávky : 10:20-10:40,1 2:00-13:00
15:00 – 16:30 Poster session, vestibul F1
16:30 Vyhodnotenie, poslucháreň F1

Výsledky ŠVK 2022