Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

1. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  24. septembra 2018 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Informácia Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK o kontrole mandátov členov Akademického senátu FMFI UK.
  (ústne informuje: RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., predseda Mandátovej komisie AS)
 4. Dodatok č. 1 k Podmienkam prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných FMFI UK pre akademický rok 2019/2020.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Vyhlásenie voľby kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023 a voľba členov volebnej komisie.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
  návrh uznesenia - voľba členov volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana
 6. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 7. Voľba členov stálych komisií Akademického senátu FMFI UK.
  (podľa čl. 32 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK)
 8. Voľba tajomníka Akademického senátu FMFI UK.
  (podľa čl. 46 ods. 4 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK)
 9. Voľba členov Volebnej komisie fakulty.
  (podľa čl. 40 Zásad volieb do AS FMFI UK)
 10. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 11. Rôzne.
 12. Záver.