Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

24. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  25. októbra 2021 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť: poslucháreň C

Zasadnutie sa koná za podmienok uvedených vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 254/2021 V. v. SR.

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Správa o priebežnom čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu a výdavkov z vlastných zdrojov FMFI UK k 30. septembru 2021.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Informácia o aktuálnom stave projektu ACCORD.
  (ústne informuje: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., prodekan pre strategické projekty a rozvoj)
 5. Návrh školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na FMFI UK v akademickom roku 2022/2023.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  pozmeňujúce návrhy
 6. Návrh dekana na vymenovanie člena Vedeckej rady FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 8. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
  Univerzita Komenského opäť protestuje proti novele zákona (uniba.sk)
  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/596
 9. Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 10. Správa o činnosti Akademického senátu FMFI UK za obdobie od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 11. Voľba členov volebnej komisie fakulty.
  (podľa čl. 57 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK)
 12. Doplňujúca voľba člena Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK.
  (zástupca študentskej časti akademickej obce fakulty)
 13. Rôzne.
 14. Záver.