Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK  už dlhé roky vytvára primerané podmienky pre štúdium študentov so špecifickými potrebami. Debarierizované prostredie, primerané úpravy pri štúdiu a skúškach, ústretoví učitelia a aktívni študenti sú vhodným prostredím, aby štúdium v študijných programoch zameraných na matematiku, fyziku a informatiku úspešne absolvovali aj študenti s ťažkým zdravotným postihnutím – nevidiaci, nepočujúci, s telesným postihnutím, vrátane používateľov invalidných vozíkov.

Na fakulte je lokalizované Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami, ktoré je celouniverzitným pracoviskom (cezap.sk). Zabezpečuje a koordinuje pre študentov podporné služby a úpravy (poradenstvo a pomoc pri riešení problémov pri štúdiu, spracovanie študijnej literatúry do prístupnej formy, zabezpečenie tlmočenia pre nepočujúcich, orientácia v novom prostredí, individuálne vyučovanie vybraných predmetov, tréning používania asistenčných technológií, apod.). Primerané úpravy pri štúdiu a skúškach sa týkajú formy a časového harmonogramu štúdia. V žiadnom prípade neznamenajú znižovanie požiadaviek na študijný výkon študenta. Podmienky prijatia a štúdia študentov so špecifickými potrebami upravuje vnútorný predpis UK č. 23/2014 Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami, ktorú aj s prílohami možno nájsť na webovej stránke UK.

Štúdium na FMFI UK je veľmi náročné, jeho zvládnutie však otvára dvere do sveta a je zárukou, že absolvent nebude mať problém nájsť si zamestnanie. Zároveň však predpokladá, že sa uchádzač na štúdium dobre pripraví. V prípade uchádzača s ťažkým zdravotným postihnutím a/alebo s poruchami učenia odporúčame začať s prípravou v časovom predstihu a rešpektovať nasledovné odporúčania.

Pred podaním prihlášky na štúdium (v dostatočnom predstihu): 

  • Kontaktovať fakultného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami, iniciovať stretnutie na fakulte;
  • získať kvalifikované informácie o požiadavkách na štúdium, na základe ktorých sa bude možné zodpovedne rozhodnúť;
  • vybrať si študijný program, na ktorý má predpoklady, a ktorý je možné absolvovať aj s obmedzeniami vyplývajúcimi zo zdravotného postihnutia;
  • informovať vysokú školu o rozsahu a charaktere svojich špecifických potrieb aj v prípade, ak uchádzač spĺňa podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok.

Podávanie prihlášky 

  • K prihláške priložiť žiadosť o primerané úpravy pri prijímacích skúškach, ktorej povinnou prílohou je potvrdenie od lekára alebo z poradenského centra;
  •  v žiadosti špecifikovať rozsah a charakter požadovaných úprav pri prijímacích skúškach. 

Po prijatí na štúdium  

  • Podať žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami na fakulte s povinnými prílohami;
  • kontaktovať fakultného koordinátora a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami.