Akademický senát

Akademický senát je samosprávnym orgánom fakulty, ktorý sa skladá z volených zástupcov zamestnancov a študentov fakulty. Akademický senát schvaľuje najdôležitejšie dokumenty upravujúce činnosť fakulty, ako napríklad vnútorné predpisy fakulty, dlhodobý zámer, výročné správy, podmienky prijatia na štúdium, školné a poplatky za štúdium a pod. Akademický senát volí kandidáta na dekana a schvaľuje vymenovanie prodekanov, členov vedeckej rady a disciplinárnej komisie. Akademický senát tiež prejednáva a vyjadruje sa k ďalším podstatným otázkam ohľadom činnosti fakulty v zmysle platnej legislatívy.

Členovia Akademického senátu FMFI UK (8. volebné obdobie 2014 - 2018)

Zamestnanecká komora

funkčné obdobie od 1.6.2014 do 31.5.2018

Fprof. RNDr. Melánia Babincová, CSc.
MRNDr. Martina Bátorová, PhD.
IRNDr. Andrej Blaho, PhD.
MRNDr. Michal Demetrian, PhD.
IIng. František Gyárfáš, PhD.
Fdoc. RNDr. Karol Holý, CSc.
IRNDr. Martin Homola, PhD.
IRNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
AOF-PMgr. Ing. arch. Jana Kočvarová
AOF-Mdoc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
AOF-Fdoc. RNDr. František Kundracik, CSc.
Mdoc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.  (podpredseda AS)
Mdoc. RNDr. Ján Pekár, PhD.
FRNDr. Miroslav Pikna, PhD.
MRNDr. Marianna Polednová, PhD.
Fdoc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
AOF-Fdoc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.  (predseda AS)
AOF-Mprof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
AOF-Iprof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
AOF-IRNDr. Michal Winczer, PhD.

 

Vysvetlivky:

AOFzástupca celej zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty
Fvolebný obvod Fyzika
Mvolebný obvod Matematika
Ivolebný obvod Informatika
Pvolebný obvod Podporné katedry

 

Študentská komora

funkčné obdobie od 1.6.2016 do 31.5.2018

Bc. Andrej Badík (1mMMN, podpredseda AS)
Martina Ježovičová (1MMN)
Mgr. Júlia Pukancová (4dINF)
Bc. Simona Vajdiarová (1muMAFY)
Silvia Žákovičová (3MMN)

funkčné obdobie od 1.6.2017 do 31.5.2019

Bc. Jakub Bahyl (2mFTL)
Zuzana Halgašová (2AIN)
Mgr. Oto Kohulák (4dFKA)
Bc. Justína Nováková (2mFJF)
Adam Štefunko (3INF)

Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu FMFI UK

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.