Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Akademický senát je samosprávnym orgánom fakulty, ktorý sa skladá z volených zástupcov zamestnancov a študentov fakulty. Akademický senát schvaľuje najdôležitejšie dokumenty upravujúce činnosť fakulty, ako napríklad vnútorné predpisy fakulty, dlhodobý zámer, výročné správy, podmienky prijatia na štúdium, školné a poplatky za štúdium a pod. Akademický senát volí kandidáta na dekana a schvaľuje vymenovanie prodekanov, členov vedeckej rady a disciplinárnej komisie. Akademický senát tiež prejednáva a vyjadruje sa k ďalším podstatným otázkam ohľadom činnosti fakulty v zmysle platnej legislatívy.

Zoznam členov Akademického senátu FMFI UK (10. volebné obdobie 2022 - 2023)

Zamestnanecká komora

funkčné obdobie od 1.6.2022

Fdoc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.
Mdoc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.
IRNDr. Zuzana Černeková, PhD.
Mprof. RNDr. Ján Filo, CSc.
IRNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
AOF-Mdoc. Mgr. Richard Kollár, PhD.
AOF-Mdoc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
AOF-Fdoc. RNDr. František Kundracik, CSc.
Mdoc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.
OMgr. Ladislav Mókus
AOF-Idoc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
Fdoc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.
IMgr. Júlia Pukancová, PhD.
MMgr. Samuel Rosa, PhD.
Fdoc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
AOF-Fdoc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
Fprof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.
AOF-OMgr. Simona Tomášková, PhD.
Idoc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
AOF-IRNDr. Michal Winczer, PhD.
 Vysvetlivky:
AOFzástupca celej zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty
Fvolebný obvod Fyzika
Mvolebný obvod Matematika
Ivolebný obvod Informatika
Ovolebný obvod Ostatné pracoviská

 

Študentská komora

funkčné obdobie od 28.10.2021 do 31.5.2023

Bc. Róbert Belanec (1mAIN)
Bc. Boris Bobáľ (2mFJF)
Mgr. Adrián Goga (2dINF)
Mgr. Petra Macková (3dMAN)
Mgr. Veronika Turiničová (1dFKL)

funkčné obdobie od 1.6.2022

Bc. Martin Csiba (1mFBM)
Mgr. Dominik Hollý (2dMDM)
Rudolf Nosek (2DAV)
Patrik Rusnák (2FYZ)
Mgr. Danica Žilková (1dFAA)

Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu FMFI UK

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.