Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Akademický senát je samosprávnym orgánom fakulty, ktorý sa skladá z volených zástupcov zamestnancov a študentov fakulty. Akademický senát schvaľuje najdôležitejšie dokumenty upravujúce činnosť fakulty, ako napríklad vnútorné predpisy fakulty, dlhodobý zámer, výročné správy, podmienky prijatia na štúdium, školné a poplatky za štúdium a pod. Akademický senát volí kandidáta na dekana a schvaľuje vymenovanie prodekanov, členov vedeckej rady a disciplinárnej komisie. Akademický senát tiež prejednáva a vyjadruje sa k ďalším podstatným otázkam ohľadom činnosti fakulty v zmysle platnej legislatívy.

Zoznam členov Akademického senátu FMFI UK (10. volebné obdobie 2022 - 2023)

Zamestnanecká komora

funkčné obdobie od 1.6.2022*

Fdoc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.
Mdoc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.
IRNDr. Zuzana Černeková, PhD.
Mprof. RNDr. Ján Filo, CSc.
IRNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
AOF-Mdoc. Mgr. Richard Kollár, PhD.
AOF-Mdoc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
AOF-Fdoc. RNDr. František Kundracik, CSc.
Mdoc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.
OMgr. Ladislav Mókus
AOF-Idoc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
Fdoc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.
IMgr. Júlia Pukancová, PhD.
MMgr. Samuel Rosa, PhD.
Fdoc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
AOF-Fdoc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
Fprof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.
AOF-OMgr. Simona Tomášková, PhD.
Idoc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
AOF-IRNDr. Michal Winczer, PhD.
 Vysvetlivky:
AOFzástupca celej zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty
Fvolebný obvod Fyzika
Mvolebný obvod Matematika
Ivolebný obvod Informatika
Ovolebný obvod Ostatné pracoviská

 

Študentská komora

funkčné obdobie od 28.10.2021 do 31.5.2023*

Bc. Róbert Belanec (2mAIN)
Mgr. Adrián Goga (3dINF)
Vendelín Michal Hozzánk (3EFM)
Mgr. Petra Macková (4dMAT)
Mgr. Veronika Turiničová (2dFKL)

funkčné obdobie od 1.6.2022*

Bc. Martin Csiba (2mFBM)
Rudolf Nosek (3DAV)
Patrik Rusnák (3FYZ)
Bc. Martin Vankó (2mAIN)
Mgr. Danica Žilková (2dFAA)

 

* Podľa § 113am ods. 7 zákona o vysokých školách sa akademické senáty fakúlt, ktoré vznikli podľa predpisov účinných do 24.4.2022, zrušujú ku dňu vymenovania, zvolenia alebo iného ustanovenia orgánov fakulty zriadených štatútom vysokej školy podľa predpisov účinných od 25.4.2022.

Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu FMFI UK

10. volebné obdobie (od 1.6.2022)

Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia AS FMFI UK

dňa 28.11.2022

Prílohy:

prílohy zápisnice

(4. riadne zasadnutie AS FMFI UK - 28.11.2022)

Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia AS FMFI UK

dňa 24.10.2022

Prílohy:

prílohy zápisnice

(2. riadne zasadnutie AS FMFI UK - 28.10.2022)

Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia AS FMFI UK

dňa 3.10.2022

Prílohy:

prílohy zápisnice

(1. riadne zasadnutie AS FMFI UK - 3.10.2022)

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia AS FMFI UK

pre 10. volebné obdobie

dňa 13.6.2022

9. volebné obdobie (1.6.2018 - 31.5.2022)

Zápisnica z 33. riadneho zasadnutia AS FMFI UK

dňa 30.5.2022

Prílohy:

prílohy zápisnice

(33. riadne zasadnutie AS FMFI UK - 30.5.2022)

Zápisnica z 32. riadneho zasadnutia AS FMFI UK

dňa 2.5.2022

Prílohy:

prílohy zápisnice

(32. riadne zasadnutie AS FMFI UK - 2.5.2022)

Zápisnica z 31. riadneho zasadnutia AS FMFI UK

dňa 11.4.2022

Prílohy:

prílohy zápisnice

(31. riadne zasadnutie AS FMFI UK - 11.4.2022)

Zápisnica z 30. riadneho zasadnutia AS FMFI UK

dňa 28.3.2022

Prílohy:

prílohy zápisnice

(30. riadne zasadnutie AS FMFI UK - 28.3.2022)

Zobrazuje sa 10 súborov, od 1 do 10 z 246. 1 2 3 Posledná strana