Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Akademický senát je samosprávnym orgánom fakulty, ktorý sa skladá z volených zástupcov zamestnancov a študentov fakulty. Akademický senát schvaľuje najdôležitejšie dokumenty upravujúce činnosť fakulty, ako napríklad vnútorné predpisy fakulty, dlhodobý zámer, výročné správy, podmienky prijatia na štúdium, školné a poplatky za štúdium a pod. Akademický senát volí kandidáta na dekana a schvaľuje vymenovanie prodekanov, členov vedeckej rady a disciplinárnej komisie. Akademický senát tiež prejednáva a vyjadruje sa k ďalším podstatným otázkam ohľadom činnosti fakulty v zmysle platnej legislatívy.

Členovia Akademického senátu FMFI UK (9. volebné obdobie 2018 - 2022)

Zamestnanecká komora

funkčné obdobie od 1.6.2018 do 31.5.2022

MRNDr. Martina Bátorová, PhD.
IRNDr. Andrej Blaho, PhD.
IRNDr. Zuzana Černeková, PhD.
MRNDr. Michal Demetrian, PhD.
AOF-Mprof. RNDr. Ján Filo, CSc.
Fprof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.
Idoc. RNDr. Martin Homola, PhD.
IRNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
AOF-PMgr. Ing. arch. Jana Kočvarová
PMgr. Ľubomíra Kožehubová
AOF-Fdoc. RNDr. František Kundracik, CSc.
Mdoc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.
Mdoc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.  (podpredseda AS)
Fdoc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.
Fdoc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.  (predseda AS)
AOF-Mprof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
AOF-Iprof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
FMgr. Juraj Tekel, PhD.
AOF-Fdoc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.
AOF-IRNDr. Michal Winczer, PhD.
 Vysvetlivky:
AOFzástupca celej zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty
Fvolebný obvod Fyzika
Mvolebný obvod Matematika
Ivolebný obvod Informatika
Pvolebný obvod Podporné katedry

 

Študentská komora

funkčné obdobie od 1.6.2017 do 31.5.2019

Bc. Viktor Baniar (2mMMN)
Mgr. Terézia Eckertová (1dJSF)
Zuzana Halgašová (3AIN)
Bc. Jaromír Mikulec (1mMAT)
Bc. Adam Štefunko (1mIKV, podpredseda AS)

funkčné obdobie od 1.6.2018 do 31.5.2020

Boris Bobáľ (2FYZ)
Ján Krnáč (2MMN)
Erika Lettrichová (2EFM)
Mgr. Ondrej Tóth (2dFKA)
Mária Zelenayová (2FYZ)

Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu FMFI UK

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.