Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

20. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  29. marca 2021 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie.
Verejný priamy prenos zo zasadnutia je k dispozícii po kliknutí na odkaz.

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Vyhodnotenie plnenia Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2020.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Konkretizácia dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2021.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Informácia o strednodobých a dlhodobých perspektívach rozvoja IKT na FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Martin Homola, PhD., prodekan pre informačné technológie, vzťahy s verejnosťou a spoluprácu s praxou)
 6. Dodatok č. 5 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 7. Poplatky spojené s doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom v akademickom roku 2021/2022.
  (písomne predkladá: RNDr. Kristína Rostás, PhD., prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium)
 8. Návrh novej vizuálnej identity UK.
  (písomne predkladá: doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy)
 9. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 10. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 11. Rôzne.
 12. Záver.