Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

28. (mimoriadne) zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  18. februára 2022 (piatok)

Čas konania zasadnutia:  12.30 hod.

Zasadnutie sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie.
Verejný priamy prenos zo zasadnutia je k dispozícii po kliknutí na odkaz.

Mimoriadne zasadnutie je zvolané na základe žiadosti 10 členov AS FMFI UK a 5 zástupcov fakulty v AS UK podľa čl. 14 ods. 4 písm. a) a e) Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

žiadosť o zvolanie zasadnutia (10 členov AS FMFI UK)
žiadosť o zvolanie zasadnutia (5 zástupcov fakulty v AS UK)

 

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Voľba overovateľov zápisnice.
  3. Stanovisko AS FMFI UK k výzve Rady vysokých škôl akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl zo dňa 9.2.2022.
    návrh uznesenia (doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.)
  4. Rôzne.
  5. Záver.

 

Podľa čl. 19 ods. 4 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK sa mimoriadne zasadnutie Akademického senátu FMFI UK koná s programom uvedeným na pozvánke. Program mimoriadneho zasadnutia nie je možné meniť alebo dopĺňať, jeho program sa neschvaľuje.