Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

23. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  28. júna 2021 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť: poslucháreň B

Zasadnutie sa koná za podmienok uvedených vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 216/2021 V. v. SR.

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Výročná správa o činnosti FMFI UK za rok 2020.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Podmienky na prijatie na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2022/2023.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Správa Dočasnej komisie AS FMFI UK pre revíziu Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., predseda dočasnej komisie)
 6. Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
  pozmeňujúce návrhy
 7. Dodatok č. 6 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 8. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 9. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 10. Rôzne.
 11. Záver.