Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Vedenie je poradným orgánom dekana pozostávajúce z prodekanov a tajomníka fakulty. Prodekanov pre jednotlivé oblasti pôsobnosti vymenúva dekan po schválení akademickým senátom fakulty. Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty.

Dekan FMFI UK

Prodekani FMFI UK

doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc., prvý prodekan, prodekan pre doktorandské štúdium

doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy

RNDr. Kristína Rostás, PhD., prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium 

prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., prodekan pre strategické projekty a rozvoj

doc. RNDr. Martin Homola, PhD., prodekan pre informačné technológie, vzťahy s verejnosťou a spoluprácu s praxou

Tajomník FMFI UK

Zápisnice zo zasadnutí vedenia fakulty

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.