Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

10. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  16. decembra 2019 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Dodatok č. 9 k Organizačnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  pozmeňujúce návrhy
 4. Návrh dekana na vymenovanie prodekana FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Dodatok č. 2 k Disciplinárnemu poriadku FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 8. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 9. Správa o činnosti Akademického senátu FMFI UK za obdobie od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2019.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 10. Rôzne.
 11. Záver. 

 

Informatívne materiály:  

 1. Návrh Študijného poriadku FMFI UK (verzia 4.0).
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)