Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

21. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  19. apríla 2021 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie.
Verejný priamy prenos zo zasadnutia je k dispozícii po kliknutí na odkaz.

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Správa o čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu a výdavkov z vlastných zdrojov fakulty za rok 2020.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Rozpis delenia finančných prostriedkov FMFI UK na rok 2021.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  Doplňujúce materiály:

  Vstupné údaje pre rozpis dotácie pracoviskám fakulty na mzdy, odvody, tovary a služby
 5. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
  písomná interpelácia (RNDr. Róbert Kysel, PhD.)
 6. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 7. Rôzne.
 8. Záver.