Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná a vydavateľská činnosť

Publikácie výsledkov vedeckej činnosti

Pracovníci FMFI UK pravidelne publikujú výsledky svojho výskumu v prestížnych odborných časopisoch a na vedeckých konferenciách. 


201620152014 2013 2012 2011 2010
Celkovo publikácií 99311821162 1084 1023 1080 989
Z toho:
Články v karentovaných časopisoch  346417415 354 340 318 211
Články v časopisoch evidovaných v citačných databázach 384449 33 neev. neev. neev.
Články na zahraničných vedeckých konferenciách 121155176 123 177 120 86
Články na domácich vedeckých konferenciách 167156126 88 97 114 108
Vedecké monografie v zahraničných vydavateľstvách 213 2   2 1
Vedecké monografie v domácich vydavateľstvách 011 1 1 2 1
Ďalšie publikácie charakteru monografie 442 4 12 9 13
Vysokoškolské učebnice 442 4 3 3 2

Vydavateľská činnosť

FMFI UK vydáva odborné publikácie, odborné časopisy, zborníky, učebné a ďalšie materiály elektronickou aj knižnou formou prostredníctvom vlastného vydavateľstva Knižničné a edičné centrum FMFI UK. Okrem toho vydávame pre potreby zabezpečenia vyučovacieho procesu množstvo skrípt prostredníctvom Vydavateľstva Univerzity Komenského.