Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

30. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  28. marca 2022 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť: poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Vyhodnotenie plnenia Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2021.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  Vyhodnotenie plnenia Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2021 (28.3.2022)
 4. Dodatok č. 2 k Metodike delenia finančných prostriedkov pracoviskám FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Informácia o schválenom znení novely zákona o vysokých školách.
  (písomne informuje: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 6. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 7. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
  7a. Vyhlásenie RVŠ SR k návrhu novely vysokoškolskej legislatívy adresované poslancom NR SR.
  7b. K novele zákona o VŠ - list akademickej obci (rektor UK a predsedníčka AS UK).
  7c. Tlačová správa - Zástupcov ŠRVŠ prijal predseda NR SR.
 8. Rôzne.
 9. Záver.