Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

16. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  12. októbra 2020 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť: poslucháreň A

Zasadnutie sa koná za podmienok uvedených v Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7694/2020.

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Návrh na vymenovanie prodekana FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Návrh na vymenovanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Zmena termínu konania riadnych volieb do Študentskej časti Akademického senátu FMFI UK na funkčné obdobie do 31. mája 2022.
  (písomne predkladá: RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., predseda MK AS FMFI UK)
  Dodatok č. 5 k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 6. Návrh školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na FMFI UK v akademickom roku 2021/2022.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Štatút Knižničného a edičného centra FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy)
 9. Dodatky k prevádzkovým poriadkom hospodársko-správnych a informačných pracovísk a súčastí fakulty so špecifickým postavením:

  1. Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku Centra projektovej podpory FMFI UK,
  2. Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku Dekanátu FMFI UK,
  3. Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku Výpočtového centra FMFI UK,
  4. Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku Vývojového laboratória FMFI UK,
  5. Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku Správy budov FMFI UK,
  6. Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK Modra-Piesok,
  7. Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku Detašovaného pracoviska Turany.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 10. Dodatok č. 4 k Disciplinárnemu poriadku FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 11. Priebežné čerpanie fakultných prostriedkov k 30. septembru 2020.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 12. Rozpočet výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2020.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 13. Správa o činnosti Akademického senátu FMFI UK za obdobie od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 14. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 15. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 16. Rôzne.
 17. Záver.