Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

22. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  24. mája 2021 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť: poslucháreň B

Zasadnutie sa koná za podmienok uvedených vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 208/2021 V. v. SR.

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 4. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 5. Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2020.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Správa o plnení Rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2020.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Rozpočet výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2021.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Návrh na zmenu v zložení Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 9. Voľba podpredsedu Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK.
  (tajné hlasovanie Študentskej komory AS FMFI UK)
 10. Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 11. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia FMFI UK.
  (písomne predkladá: RNDr. Kristína Rostás, PhD., prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium)
 12. Rôzne.
 13. Záver.