Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

2. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  22. októbra 2018 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Priebežné čerpanie dotačných prostriedkov z fakultných fondov k 30.9.2018.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., prodekan pre hospodárenie a rozvoj)
 4. Návrh školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na FMFI UK v akademickom roku 2019/2020.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Disciplinárny poriadok FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Návrh dekana na vymenovanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 9. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 10. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 11. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu FMFI UK.
 12. Rôzne.
 13. Záver.