Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačné konanie

Habilitačné konanie je proces, ktorým žiadateľ môže nadobudnúť vedecko-pedagogický titul docent. FMFI UK je oprávnená viesť habilitačné konanie v študijných odboroch matematika, fyzika, informatika, teória vyučovania fyziky a teória vyučovania informatiky.

Habilitačné konanie začína na podnet uchádzača o vedecko-pedagogický titul docent podaním prihlášky na Referát vedy a výskumu. Súčasťou habilitačného konania je verejná habilitačná prednáška a verejná obhajoba habilitačnej práce za účasti členov vedeckej rady FMFI UK. O výsledku habilitačného konania rozhoduje Vedecká rada FMFI UK. Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu vydáva Rektor UK na základe rozhodnutia Vedeckej rady.

Habilitačné konanie je spoplatnené poplatkom 2500 EUR. Tento poplatok sa nevyberá od žiadateľov, ktorí sú zamestnancami Univerzity Komenského na ustanovený pracovný čas.

Pravidlá a legislatíva

Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z.z.


o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Vyhláška MŠ SR č. 457/2012 Z.z.


o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (mení a dopĺňa vyhlášku č. 6/2005 Z.z.)

Vyhláška MŠ SR č. 246/2019 Z.z.


o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (účinná od 1.9.2019)

Habilitačné prednášky

žiadne správy.

Detaily prebiehajúcich habilitačných konaní