Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Ustanovujúce zasadnutie AS pre 9. volebné obdobie (2018 - 2022)

Deň konania zasadnutia:  11. júna 2018 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  16.00 hod.

Miestnosť:  skleník (vestibul pavilónu F1)

 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Informácia predsedov volebných komisií o priebehu a výsledkoch riadnych volieb do Akademického senátu FMFI UK.
  zápisnica zamestnaneckej volebnej komisie
  zápisnica študentskej volebnej komisie
 4. Správa Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK o overení platnosti voľby členov Akademického senátu FMFI UK.
 5. Voľba predsedu Akademického senátu FMFI UK.
 6. Voľba podpredsedov Akademického senátu FMFI UK.
 7. Voľba podpredsedu Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK.
 8. Voľba predsedov stálych komisií Akademického senátu FMFI UK.
 9. Voľba členov Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK.
 10. Rôzne.
 11. Záver.

 

Podľa čl. 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK program ustanovujúceho zasadnutia Akademického senátu FMFI UK nie je možné meniť alebo dopĺňať, jeho program sa neschvaľuje.