Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

6. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  15. apríla 2019 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Voľba zástupcu FMFI UK do Rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2019 - 2023.
  (tajné hlasovanie)
 4. Rozpočet FMFI UK na rok 2019.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Rozdelenie dotácie pracoviskám fakulty na rok 2019.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 7. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 8. Rôzne.
 9. Záver.