Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

4. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  28. januára 2019 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  13.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Návrh na vymenovanie prodekanov FMFI UK.
 4. Prehľad čerpania dotačných prostriedkov z fakultných fondov za rok 2018.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., prodekan pre hospodárenie a rozvoj)
 5. Vyhodnotenie plnenia Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2018.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Zásady rigorózneho konania na FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Dodatok č. 1 k Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 9. Návrh dekana na
  a) odvolanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov,
  b) vymenovanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 10. Prerokovanie akreditácie
  a) bakalárskeho študijného programu dátová veda,
  b) magisterského študijného programu technická fyzika.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
  návrh uznesenia - pedagogické zaťaženie doktorandov
 11. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 12. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 13. Voľba členov volebnej komisie fakulty.
  (podľa čl. 40 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK)
 14. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu FMFI UK.
 15. Návrh na zriadenie Dočasnej komisie AS FMFI UK pre vypracovanie návrhu zmien volebného systému do Zamestnaneckej komory Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK)
 16. Rôzne.
 17. Poďakovanie dekanovi prof. RNDr. Jozefovi Masarikovi, DrSc. a prodekanom fakulty za prácu v prospech fakulty.
 18. Záver.

Rokovanie o bode č. 16 (Rôzne) začne o 15.00 hod. V rámci tohto bodu programu dekan prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. prednesie odpočet plnenia svojho volebného programu za uplynulé štvorročné funkčné obdobie.