Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

15. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  29. júna 2020 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  15.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň A

Zasadnutie sa koná za podmienok uvedených v Príkaze rektora UK č. 11/2020 a Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4085/2020.

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 4. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
  uznesenia predsedníctva Rady vysokých škôl SR zo dňa 26.6.2020
 5. Správa o čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu a výdavkov z vlastných zdrojov fakulty za rok 2019.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2019.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Správa o plnení Rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2019.
  (písomne predkladá: PaedDr. Martina Sandanusová, PhD., tajomníčka FMFI UK)
 8. Výročná správa o činnosti FMFI UK za rok 2019.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 9. Návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 10. Podmienky na prijatie na štúdium študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2021/2022.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 11. Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 12. Vyhodnotenie plnenia Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2019.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 13. Konkretizácia dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2020.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 14. Vyhlásenie riadnych volieb do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné obdobie do 31. mája 2022.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
  návrh na zloženie volebnej komisie
 15. Dodatok č. 1 k Metodike delenia finančných prostriedkov pracoviskám FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 16. Rozpis delenia finančných prostriedkov FMFI UK na rok 2020.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 17. Rôzne.
 18. Záver.