Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

18. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  8. februára 2021 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie.
Verejný priamy prenos zo zasadnutia je k dispozícii po kliknutí na odkaz.

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Štatút Dočasnej akreditačnej rady FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Pravidlá prijímacieho konania na FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Informácia o organizácii výučby v letnom semestri akademického roka 2020/2021.
  (ústne informujú: RNDr. Kristína Rostás, PhD. a doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc., prodekani FMFI UK)
  email prodekanky pre bakalárske a magisterské štúdium (4.2.2021)
 6. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 7. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 8. Rôzne.
 9. Záver.