Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

17. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  7. decembra 2020 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie.
Verejný priamy prenos zo zasadnutia je k dispozícii po kliknutí na odkaz.

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Správa o priebežnom čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu a výdavkov z vlastných zdrojov FMFI UK k 30. septembru 2020.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Rozpočet výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2020.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Informácia o aktuálnom stave projektu ACCORD.
  (ústne informuje: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., prodekan pre strategické projekty a rozvoj)
 6. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 7. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 8. Rôzne.
  návrh uznesenia (prof. RNDr. Ján Filo, CSc.)
 9. Záver.

 

Dodatočne predložený materiál:  

 1. Návrh na zloženie dočasnej Akreditačnej rady FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)