Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

5. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  11. marca 2019 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Návrh dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Dodatok č. 8 k Organizačnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  Podkladový materiál:
  Úprava návrhu Dodatku č. 8 k Organizačnému poriadku FMFI UK
 5. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
  Podkladový materiál:
  Prehľad dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnutej pre UK a FMFI UK na rok 2019
 6. Stanovisko Akademického senátu FMFI UK k návrhu Študijného poriadku UK.
  (písomne predkladá: Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK)
  Podkladové materiály:
  Stanovisko AS FMFI UK k návrhu Študijného poriadku UK (verzia 8.3.2019)
  Návrh Študijného poriadku UK (verzia 4.3.2019)
  Prílohy návrhu Študijného poriadku UK
 7. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 8. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 9. Návrh na zriadenie Dočasnej komisie Akademického senátu FMFI UK pre revíziu Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK:
  a) zriadenie Dočasnej komisie AS pre revíziu Zásad volieb do AS FMFI UK,
  b) voľba predsedu Dočasnej komisie AS pre revíziu Zásad volieb do AS FMFI UK,
  c) voľba členov Dočasnej komisie AS pre revíziu Zásad volieb do AS FMFI UK.
  (písomne predkladá: Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK)
 10. Vyhlásenie riadnych volieb do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné obdobie od 1. júna 2019 do 31. mája 2021.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 11. Voľba predsedu Koncepčnej a právnej komisie Akademického senátu FMFI UK.
  (tajné hlasovanie)
 12. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu FMFI UK.
 13. Rôzne.
 14. Záver.