Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

14. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  25. mája 2020 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň A

Zasadnutie sa koná za podmienok uvedených v Príkaze rektora UK č. 10/2020 a Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4085/2020.

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Návrh dekana na vymenovanie prodekana FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Voľba podpredsedu Akademického senátu FMFI UK za zamestnaneckú komoru.
  (tajné hlasovanie členov Zamestnaneckej komory AS FMFI UK)
 5. Návrh na poverenie doc. RNDr. Róberta Jajcaya, DrSc. výkonom funkcie prvého prodekana.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  návrh uznesenia
 6. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 7. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 8. Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku FMFI UK (účinnému do 31. augusta 2020).
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)

  materiál bol stiahnutý predkladateľom 
 9. Študijný poriadok doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia FMFI UK.
  (písomne predkladá: RNDr. Kristína Rostás, PhD., prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium)
 10. Poplatky spojené s doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom v akademickom roku 2020/2021.
  (písomne predkladá: RNDr. Kristína Rostás, PhD., prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium)
 11. Dodatok č. 3 k Disciplinárnemu poriadku FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 12. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 13. Dodatok č. 2 k Zásadám rigorózneho konania na FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  pozmeňujúce návrhy
 14. Rôzne.
 15. Záver.