Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

29. (mimoriadne) zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  7. marca 2022 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.30 hod.

Miestnosť: poslucháreň F2

Mimoriadne zasadnutie je zvolané na základe uznesenia Predsedníctva AS FMFI UK podľa čl. 14 ods. 4 písm. b) Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Stanovisko AS FMFI UK k aktuálnej situácii na Ukrajine so zreteľom na členov akademickej obce fakulty pochádzajúcich z Ukrajiny.
  pozmeňujúce návrhy (predkladateľ: Bc. Boris Bobáľ)
  pozmeňujúce návrhy (predkladateľ: doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.)
  3a. Stojíme za Ukrajinou  (web UK, 24.2.2022)
  3b. Vyhlásenie RVŠ k aktuálnej situácii na Ukrajine  (2.3.2022)
  3c. Stanovisko prezídia SRK k aktuálnej situácii na Ukrajine  (24.2.2022)
  3d. Vyhlásenie podpredsedov AS UK za študentskú časť  (28.2.2022)
 4. Rôzne.
  Stanovisko Rady vysokých škôl SR k aktuálnej situácii s novelou zákona o VŠ  (TS 3.3.2022)
 5. Záver.

 

Podľa čl. 19 ods. 4 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK sa mimoriadne zasadnutie Akademického senátu FMFI UK koná s programom uvedeným na pozvánke. Program mimoriadneho zasadnutia nie je možné meniť alebo dopĺňať, jeho program sa neschvaľuje.