Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrhy na rozhodnutie dekanovi. Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov akademickej obce fakulty po schválení akademickým senátom dekan; polovicu členov disciplinárnej komisie fakulty tvoria študenti.

Zoznam členov disciplinárnej komisie pre študentov

Predseda

RNDr. Kristína Rostás, PhD., prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium 

(funkčné obdobie do 31.12.2020)

Zástupcovia sekcií

prof. RNDr. Ján Filo, CSc., vedúci matematickej sekcie

(funkčné obdobie do 31.1.2023)

prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc., vedúci fyzikálnej sekcie

(funkčné obdobie do 19.9.2020)

prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD., vedúci informatickej sekcie

(funkčné obdobie do 14.6.2022)

Študentská časť 

Mgr. Askar Gafurov (dINF)(funkčné obdobie do 31.5.2020)
Mgr. Zuzana Kučerová (dJSF) (funkčné obdobie do 31.5.2021)
Erika Lettrichová (EFM)(funkčné obdobie do 31.5.2020)
Bc. Jaromír Mikulec (mMAT)(funkčné obdobie do 31.5.2021)

Zo zasadnutí disciplinárnej komisie

Zasadnutie komisie dňa 1.2.2018

Disciplinárna komisia pre študentov prerokovávala disciplinárny priestupok študentky magisterského štúdia, ktorá na predmete programovanie pre mobilné platformy pre SŠ odovzdala projekt v podstate identický s projektom, ktorý bol odovzdaný v predošlom akademickom roku 2016/17 na rovnakom predmete. Po verejnom prerokovaní priestupku v prítomnosti študentky, členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa sa členovia komisie na neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:

Disciplinárna komisia odporúča udeliť študentke  podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov disciplinárne opatrenie – vylúčenie zo štúdia

Zasadnutie komisie dňa 30.6.2017

Disciplinárna komisia pre študentov prerokovávala disciplinárny priestupok študentov prvého, resp. tretieho ročníka bakalárskeho štúdia AIN, ktorí na predmete Princípy počítačov – systémové programovanie odpisovali riešenie úloh. Po verejnom prerokovaní priestupku za prítomnosti študentov, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa sa členovia komisie na neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:

Disciplinárna komisia odporúča udeliť študentom podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov disciplinárne opatrenie – podmienečné vylúčenie s ročnou dobou odkladu.

Zasadnutie komisie dňa 19.6.2017

Disciplinárna komisia pre študentov prerokovávala disciplinárny priestupok študentky AIN, ktorá na predmete programovanie (4) odovzdala projekt, ktorý stiahla z internetu a len veľmi jemne upravila. Po verejnom prerokovaní priestupku za prítomnosti študenta, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa sa členovia komisie na neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:

Disciplinárna komisia odporúča udeliť študentke podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov disciplinárne opatrenie – podmienečné vylúčenie s ročnou dobou odkladu.

Zasadnutie komisie dňa 27.2.1017

Disciplinárna komisia pre študentov prejednávala disciplinárny priestupok študentky muMAIN, ktorá na predmete Princípy databáz odovzdala projekt, ktorý stiahla z internetu a len veľmi jemne upravila. Po verejnom prejednávaní priestupku za prítomnosti študenta, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľky, sa členovia komisie v neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:

Disciplinárna komisia doporučuje udeliť študentke podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov,  disciplinárne opatrenie – podmienečné vylúčenie s ročnou dobou odkladu 

Zasadnutie komisie dňa 1.12.2014

Disciplinárna komisia pre študentov prejednávala disciplinárny priestupok dvoch študentov mEFM, ktorý v  rámci podnikateľskej činnosti na webovej stránke ponúkali „on-line“ vypracovanie skúšok. V mailovej komunikácii s fiktívnym študentom upresnili spôsob realizácie služby aj platby za ňu: záujemca zašle zadanie priamo zo skúšky, následne mu (oni alebo ich doučovatelia) zašlú obratom postupne riešené príklady tak, aby ich záujemca stihol odpísať; platba za služby prebieha v dvoch častiach – ½ pred a ½ po vypracovaní skúšky.

Po verejnom prejednávaní priestupku za prítomnosti predvolaných študentov a všetkých členov disciplinárnej komisie sa členovia komisie v neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:

Disciplinárna komisia doporučuje udeliť v prejednávanom prípade podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov, disciplinárne opatrenie – vylúčenie zo štúdia.


Zasadnutie komisie dňa 13.10.2014

Disciplinárna komisia pre študentov prejednávala nasledujúce disciplinárne priestupky:

  • Priestupok 2 študentiek AIN, ktoré sa na skúške  z predmetu 1-AIN-170 Programovanie 2 dopustili podvodu, keď neoprávnene využívali pomoc spolupracovníka na internáte, ktorý sa prihlasoval na ich konto. 
  • Priestupok študenta AIN, ktorý sa dopustil vydávania cudzej práce za vlastnú, keď na predmet 1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia ako vlastné odovzdal zdrojové kódy, ktoré v minulom roku odovzdal iný študent.

Po verejnom prejednávaní priestupkov za prítomnosti študentov a prítomných členov disciplinárnej komisie sa členovia komisie v neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:

Disciplinárna komisia doporučuje udeliť v prejednávaných prípadoch podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov, disciplinárne opatrenie – podmienečné vylúčenie s ročnou dobou odkladu.  

Zasadnutie komisie dňa 9.6.2014

Disciplinárna komisia pre študentov prejednávala disciplinárny priestupok študenta mMMN, ktorý teoretickú časť diplomovej práce opísal (preloženú z českého originálu) vrátane sprievodného textu. Po verejnom prejednávaní priestupku za prítomnosti študenta, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľky, sa členovia komisie v neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:
Disciplinárna komisia doporučuje udeliť študentovi podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov, disciplinárne opatrenie – podmienečné vylúčenie s ročnou dobou odkladu.


Zasadnutie komisie dňa 4.3.2013

Disciplinárna komisia pre študentov prejednávala disciplinárny priestupok študentky mMPG, ktorá na cvičenia predmetu 2-MPG-215 Modelovanie kriviek a plôch (2) namiesto vyžadovaného originálneho projektu odovzdala riešenie totožné s tým, ktoré cca. o 10 minút po nej odovzdala iná študentka. Po verejnom prejednávaní priestupku za prítomnosti študentky, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa, sa členovia komisie v neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:

Disciplinárna komisia doporučuje udeliť študentke  podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov, disciplinárne opatrenie – pokarhanie.


Zasadnutie komisie dňa 7.12.2012

Disciplinárna komisia pre študentov prejednávala disciplinárny priestupok študentky AIN, ktorá na predmet 2-AIN-107 Moderné webovské technológie odovzdala zadanie vo vysokej miere adaptované z externého zdroja, pričom predmetný zdroj medzi použitými zdrojmi uvedený nebol. Po verejnom prejednávaní priestupku za prítomnosti študentky, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa, sa členovia komisie v neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:

Disciplinárna komisia doporučuje udeliť študentke  podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov, disciplinárne opatrenie – pokarhanie. 

Zasadnutie komisie dňa 22.10.2012

Disciplinárna komisia pre študentov prejednávala nasledujúce disciplinárne priestupky:

  • Priestupok študenta EFM, ktorý  sa vo svojej bakalárskej práci dopustili plagiátorstva nepodstatným preštylizovaným prepisom necitovaného internetového textu a necitovaním práce, zhodu s ktorou odhalila kontrola.
  • Priestupok piatich študentov, ktorí namiesto vyžadovaného originálneho projektu odovzdali na predmet 1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia a multimédia projekt skopírovaný, resp. len čiastočne modifikovaný.

Po verejnom prejednávaní priestupku za prítomnosti študentov, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa, po zhodnotení  poznatkov z prerokúvania priestupku, sa členovia komisie v neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcich opatreniach:

Disciplinárna komisia doporučuje udeliť podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov dvom z študentom disciplinárne opatrenie – pokarhanie a štyrom študentom podmienečné vylúčenie s ročnou dobou odkladu. 

Zasadnutie komisie dňa 19.3.2012

Disciplinárna komisia pre študentov prejednávala disciplinárny priestupok deviatich študentov AIN/mAIN, ktorí namiesto vyžadovaného originálneho projektu odovzdali na predmet 1-AIN-635 Moderný prístup k webdizajnu/2-AIN-107 Moderné webovské technológie projekt skopírovaný, resp. len čiastočne modifikovaný. Po verejnom prejednávaní priestupku za prítomnosti študentov, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa, sa členovia komisie v neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:

Disciplinárna komisia doporučuje udeliť všetkým predvolaným študentom podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov,  disciplinárne opatrenie – podmienečné vylúčenie s ročnou dobou odkladu.