Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrhy na rozhodnutie dekanovi. Predsedom disciplinárnej komisie fakulty je z titulu svojej funkcie prodekan pre oblasť bakalárskeho a magisterského štúdia. Členov disciplinárnej komisie fakulty vymenúva a odvoláva z radov členov akademickej obce fakulty po schválení akademickým senátom dekan; polovicu členov disciplinárnej komisie fakulty tvoria študenti.

Zoznam členov disciplinárnej komisie pre študentov

Predseda

RNDr. Kristína Rostás, PhD., prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a ďalšie vzdelávanie

(predseda z titulu funkcie)

Zástupcovia sekcií

doc. RNDr. Katarína Janková, CSc., zástupca Matematickej sekcie

doc. Mgr. Jozef Kristek, DrSc., vedúci fyzikálnej sekcie

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., vedúci informatickej sekcie

(funkčné obdobie od 1.5.2023 do 30.4.2027)

Študentská časť 

Mgr. Adrián Goga (4dINF)
Diana Horecká (3EFM)
Anton Kica  (3INF)
Anastasiya Lebedeva (2FYZ)

(funkčné obdobie do 30.4.2025)

Zo zasadnutí disciplinárnej komisie

Zasadnutie komisie dňa 8.1.2024

Disciplinárna komisia pre študentov prerokovávala disciplinárny priestupok 8 študentov, ktorí na predmete 1-AIN-105 efektívne algoritmy a dátové štruktúry v mesiaci november nedovolene spolupracovali a využívali prostriedky umelej inteligencie.

Po verejnom prerokovaní priestupku za prítomnosti študentov, prítomných členov disciplinárnej komisie prijali členovia komisie na neverejnom rokovaní nasledujúce uznesenia:

Disciplinárna komisia FMFI UK pre študentov navrhuje na základe čl. 7 ods. 1 písm. a) Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie FMFI UK pre 7 študentov uložiť disciplinárne opatrenie – pokarhanie.

Disciplinárne opatrenie študentom zostane v spise a bude ich sprevádzať po celé ich štúdium.

Disciplinárna komisia FMFI UK pre študentov zastavuje disciplinárne konanie proti 1 študentovi a rozhodla sa upustiť od návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia na základe čl. 6 ods. 2 Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov, keďže sa predpokladá, že samotné prerokovanie disciplinárneho priestupku pred disciplinárnou komisiou povedie k náprave.

Zasadnutie komisie dňa 4.7.2023

Disciplinárna komisia pre študentov prerokovávala disciplinárny priestupok 2 študentov, ktorí na predmete 1-AIN-176 programovanie (4) v júni nedovolene spolupracovali na záverečnom projekte, resp. programe.

Po verejnom prerokovaní priestupku za prítomnosti študentov, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa prijali členovia komisie na neverejnom rokovaní nasledujúce uznesenie:

Disciplinárna komisia FMFI UK pre študentov navrhuje na základe čl. 7 ods. 1 písm. a) Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov uložiť disciplinárne opatrenie – pokarhanie.

Disciplinárna komisia pre študentov prerokovávala disciplinárny priestupok 1 študentky, ktorá na predmete 11-INF-526 systémové programovanie v júni odovzdala projekt, ktorý vypracovala iná osoba.

Po verejnom prerokovaní priestupku za prítomnosti študentov, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa prijali členovia komisie na neverejnom rokovaní nasledujúce uznesenie:

Disciplinárna komisia FMFI UK pre študentov navrhuje na základe čl. 7 ods. 1 písm. a) Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov uložiť disciplinárne opatrenie – pokarhanie.

Disciplinárne opatrenie študentom zostane v spise a bude ich sprevádzať po celé ich štúdium.

Zasadnutie komisie dňa 14.12.2022

Disciplinárna komisia pre študentov prerokovávala disciplinárny priestupok 2 študentov, ktorí na predmete 1-INF-127 programovanie (1) v C/C++ v októbri a novembri opakovane odovzdali rovnaké riešenia domácich úloh, resp. programu.

Po verejnom prerokovaní priestupku za prítomnosti študentov, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa prijali členovia komisie na neverejnom rokovaní nasledujúce uznesenie:

Disciplinárna komisia FMFI UK pre študentov navrhuje na základe čl. 7 ods. 1 písm. a) Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov uložiť disciplinárne opatrenie – pokarhanie.

Zasadnutie komisie dňa 4.2.2022

Disciplinárna komisia pre študentov prerokovávala disciplinárny priestupok 2 študentov, ktorí na písomke z predmetu 1-MMN-210 matematická analýza (3) nedovolene spolupracovali a odovzdali rovnaké riešenia určitých príkladov s rovnakými veľmi špecifickými riešeniami, resp. chybami. Po verejnom on-line prerokovaní priestupku za prítomnosti študentov, prítomných členov disciplinárnej komisie prijali členovia komisie na neverejnom rokovaní nasledujúce uznesenie:

Disciplinárna komisia FMFI UK pre študentov zastavuje disciplinárne konanie a rozhodla sa upustiť od návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia na základe čl. 6 ods. 2 Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov, keďže sa predpokladá, že samotné prerokovanie disciplinárneho priestupku pred disciplinárnou komisiou povedie k náprave oboch študentov

Zasadnutie komisie dňa 24.1.2022

Disciplinárna komisia pre študentov prerokovávala disciplinárny priestupok 2 študentov, ktorí na priebežnej písomke z predmetu 1-AIN-221 databázy (1) nedovolene spolupracovali a odovzdali rovnaké alebo veľmi podobné riešenia s rovnakými veľmi špecifickými chybami. Po verejnom on-line prerokovaní priestupku za prítomnosti študentov, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa prijali členovia komisie na neverejnom rokovaní nasledujúce uznesenie:

Disciplinárna komisia FMFI UK pre študentov navrhuje na základe čl. 7 ods. 1 písm. a) Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov ** uložiť disciplinárne opatrenie – pokarhanie.

Zasadnutie komisie dňa 26.5.2021

Disciplinárna komisia pre študentov prerokovávala disciplinárny priestupok študentky, ktorá na predmete 1-AIN-172 programovanie (4) v mesiaci apríl a máj odovzdala úlohy, resp. test, v ktorých použila kód staršieho študenta z predošlého ročníka, resp. nedovolene spolupracovala s inými. Po verejnom prerokovaní priestupku za prítomnosti študentky, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa prijali členovia komisie na neverejnom rokovaní nasledujúce uznesenie:

Disciplinárna komisia FMFI UK pre študentov navrhuje na základe čl. 7 ods. 1 písm. a) Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov ** uložiť disciplinárne opatrenie – pokarhanie.

Zasadnutie komisie dňa 5.2.2021

Disciplinárna komisia pre študentov prerokovávala disciplinárny priestupok 5 študentov, ktorí na priebežnej písomke z predmetu 1-AIN-221 databázy (1), resp. 2-EFM-140 databázy – SQL nedovolene spolupracovali a odovzdali rovnaké alebo veľmi podobné riešenia s rovnakými veľmi špecifickými chybami. Po verejnom on-line prerokovaní priestupku za prítomnosti študentov, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa prijali členovia komisie na neverejnom rokovaní nasledujúce uznesenie:

Disciplinárna komisia FMFI UK pre študentov navrhuje na základe čl. 7 ods. 1 písm. a) Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov  uložiť disciplinárne opatrenie – pokarhanie.

Zasadnutie komisie dňa 18.12.2020

Disciplinárna komisia pre študentov prerokovávala disciplinárny priestupok študentky MMN, ktorá na predmete 1-MAT-130 programovanie (1) odovzdala domáce úlohy, ktoré skopírovala zo vzorových riešení zverejnených na webovej stránke predmetu. Po verejnom prerokovaní priestupku za prítomnosti študentky, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa prijali členovia komisie na neverejnom rokovaní nasledujúce uznesenie:

Disciplinárna komisia FMFI UK pre študentov navrhuje na základe čl. 7 ods. 1 písm. a) Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov ** uložiť disciplinárne opatrenie – pokarhanie.

Zasadnutie komisie dňa 20.6.2019

Disciplinárna komisia riešila 2 priestupky. 

Disciplinárna komisia pre študentov prerokovávala disciplinárny priestupok študenta mMMN, ktorý na predmete 2-MMN-102 numerické metódy (2) odovzdal domácu úlohu a projekt,  ktoré skopíroval z odovzdanej domácej úlohy a projektu z minulého roku. Po verejnom prerokovaní priestupku (študent nebol prítomný a ani sa z neúčasti neospravedlnil) prítomnými členmi disciplinárnej komisie a navrhovateľom prijali členovia komisie na neverejnom rokovaní nasledujúce uznesenie:

Disciplinárna komisia FMFI UK pre študentov zastavuje disciplinárne konanie proti ** a rozhodla sa upustiť od návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia na základe čl. 6 ods. 1 písm. d) Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov, keďže ten, kto disciplinárny priestupok spáchal, prestal (prestane) byť  študentom. 


Disciplinárna komisia pre študentov prerokovávala disciplinárny priestupok študentov AIN, ktorí na predmete 1-AIN-170 programovanie (2) nedovolene spolupracovali a odovzdali úlohy z počítača druhej osoby. Po verejnom prerokovaní priestupku za prítomnosti študentov, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa členovia komisie na neverejnom rokovaní prijali nasledujúce uznesenie:

Disciplinárna komisia FMFI UK pre študentov navrhuje na základe čl. 7 ods. 1 písm. b) Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov ** a ** uložiť disciplinárne opatrenie - podmienečné vylúčenie zo štúdia s ročnou skúšobnou dobou (dobou podmienečného odkladu vylúčenia so štúdia). Ďalej navrhuje na základe čl. 4 ods. 6 Disciplinárneho poriadku FMFI UK pre študentov stanoviť nasledovnú podmienku, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené: 

  • zdržať sa počas celej skúšobnej doby akéhokoľvek konania, ktoré môže napĺňať znaky niektorého disciplinárneho priestupku. 

Zasadnutie komisie dňa 11.6.2019

Disciplinárna komisia pre študentov prerokovávala disciplinárny priestupok študentov MMN, ktorí na predmete 1-MMN-255 lineárne programovanie odovzdali domácu úlohu, ktorú doslovne skopírovali z odovzdanej domácej úlohy z roku 2011. Po verejnom prerokovaní priestupku za prítomnosti študentov, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa členovia komisie na neverejnom rokovaní prijali nasledujúce uznesenie:

Disciplinárna komisia FMFI UK pre študentov zastavuje disciplinárne konanie proti ** a ** rozhodla sa upustiť od návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov, keďže sa predpokladá, že samotné prerokovanie disciplinárneho priestupku pred disciplinárnou komisiou povedie k náprave oboch študentov.

Komisia súčasne upozorňuje študentov, že každý podnet, hoci aj s podobným obsahom, komisia preskúma osobitne, a teda nemusí padnúť vždy rovnaké rozhodnutie. Na druhej strane komisia apeluje aj na vyučujúcich, aby sa z dôvodu obmedzenia podobných prípadov snažili, pokiaľ je to možné, pravidelne  meniť zadania úloh a príkladov. Komisia taktiež pripomína, že vyučujúci sú oprávnení v podobných prípadoch konať aj samostatne (napr. udelením nulového počtu bodov za odovzdanú prácu, v prípade skúšky udelením známky Fx z predmetu bez nároku na opravu v danom semestri,...).

Zasadnutie komisie dňa 1.2.2018

Disciplinárna komisia pre študentov prerokovávala disciplinárny priestupok študentky magisterského štúdia, ktorá na predmete programovanie pre mobilné platformy pre SŠ odovzdala projekt v podstate identický s projektom, ktorý bol odovzdaný v predošlom akademickom roku 2016/17 na rovnakom predmete. Po verejnom prerokovaní priestupku v prítomnosti študentky, členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa sa členovia komisie na neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:

Disciplinárna komisia odporúča udeliť študentke  podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov disciplinárne opatrenie – vylúčenie zo štúdia

Zasadnutie komisie dňa 30.6.2017

Disciplinárna komisia pre študentov prerokovávala disciplinárny priestupok študentov prvého, resp. tretieho ročníka bakalárskeho štúdia AIN, ktorí na predmete Princípy počítačov – systémové programovanie odpisovali riešenie úloh. Po verejnom prerokovaní priestupku za prítomnosti študentov, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa sa členovia komisie na neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:

Disciplinárna komisia odporúča udeliť študentom podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov disciplinárne opatrenie – podmienečné vylúčenie s ročnou dobou odkladu.

Zasadnutie komisie dňa 19.6.2017

Disciplinárna komisia pre študentov prerokovávala disciplinárny priestupok študentky AIN, ktorá na predmete programovanie (4) odovzdala projekt, ktorý stiahla z internetu a len veľmi jemne upravila. Po verejnom prerokovaní priestupku za prítomnosti študenta, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa sa členovia komisie na neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:

Disciplinárna komisia odporúča udeliť študentke podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov disciplinárne opatrenie – podmienečné vylúčenie s ročnou dobou odkladu.

Zasadnutie komisie dňa 27.2.2017

Disciplinárna komisia pre študentov prejednávala disciplinárny priestupok študentky muMAIN, ktorá na predmete Princípy databáz odovzdala projekt, ktorý stiahla z internetu a len veľmi jemne upravila. Po verejnom prejednávaní priestupku za prítomnosti študenta, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľky, sa členovia komisie v neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:

Disciplinárna komisia doporučuje udeliť študentke podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov,  disciplinárne opatrenie – podmienečné vylúčenie s ročnou dobou odkladu 

Zasadnutie komisie dňa 1.12.2014

Disciplinárna komisia pre študentov prejednávala disciplinárny priestupok dvoch študentov mEFM, ktorý v  rámci podnikateľskej činnosti na webovej stránke ponúkali „on-line“ vypracovanie skúšok. V mailovej komunikácii s fiktívnym študentom upresnili spôsob realizácie služby aj platby za ňu: záujemca zašle zadanie priamo zo skúšky, následne mu (oni alebo ich doučovatelia) zašlú obratom postupne riešené príklady tak, aby ich záujemca stihol odpísať; platba za služby prebieha v dvoch častiach – ½ pred a ½ po vypracovaní skúšky.

Po verejnom prejednávaní priestupku za prítomnosti predvolaných študentov a všetkých členov disciplinárnej komisie sa členovia komisie v neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:

Disciplinárna komisia doporučuje udeliť v prejednávanom prípade podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov, disciplinárne opatrenie – vylúčenie zo štúdia.


Zasadnutie komisie dňa 13.10.2014

Disciplinárna komisia pre študentov prejednávala nasledujúce disciplinárne priestupky:

  • Priestupok 2 študentiek AIN, ktoré sa na skúške  z predmetu 1-AIN-170 Programovanie 2 dopustili podvodu, keď neoprávnene využívali pomoc spolupracovníka na internáte, ktorý sa prihlasoval na ich konto. 
  • Priestupok študenta AIN, ktorý sa dopustil vydávania cudzej práce za vlastnú, keď na predmet 1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia ako vlastné odovzdal zdrojové kódy, ktoré v minulom roku odovzdal iný študent.

Po verejnom prejednávaní priestupkov za prítomnosti študentov a prítomných členov disciplinárnej komisie sa členovia komisie v neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:

Disciplinárna komisia doporučuje udeliť v prejednávaných prípadoch podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov, disciplinárne opatrenie – podmienečné vylúčenie s ročnou dobou odkladu.  

Zasadnutie komisie dňa 9.6.2014

Disciplinárna komisia pre študentov prejednávala disciplinárny priestupok študenta mMMN, ktorý teoretickú časť diplomovej práce opísal (preloženú z českého originálu) vrátane sprievodného textu. Po verejnom prejednávaní priestupku za prítomnosti študenta, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľky, sa členovia komisie v neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:
Disciplinárna komisia doporučuje udeliť študentovi podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov, disciplinárne opatrenie – podmienečné vylúčenie s ročnou dobou odkladu.


Zasadnutie komisie dňa 4.3.2013

Disciplinárna komisia pre študentov prejednávala disciplinárny priestupok študentky mMPG, ktorá na cvičenia predmetu 2-MPG-215 Modelovanie kriviek a plôch (2) namiesto vyžadovaného originálneho projektu odovzdala riešenie totožné s tým, ktoré cca. o 10 minút po nej odovzdala iná študentka. Po verejnom prejednávaní priestupku za prítomnosti študentky, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa, sa členovia komisie v neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:

Disciplinárna komisia doporučuje udeliť študentke  podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov, disciplinárne opatrenie – pokarhanie.


Zasadnutie komisie dňa 7.12.2012

Disciplinárna komisia pre študentov prejednávala disciplinárny priestupok študentky AIN, ktorá na predmet 2-AIN-107 Moderné webovské technológie odovzdala zadanie vo vysokej miere adaptované z externého zdroja, pričom predmetný zdroj medzi použitými zdrojmi uvedený nebol. Po verejnom prejednávaní priestupku za prítomnosti študentky, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa, sa členovia komisie v neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:

Disciplinárna komisia doporučuje udeliť študentke  podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov, disciplinárne opatrenie – pokarhanie. 

Zasadnutie komisie dňa 22.10.2012

Disciplinárna komisia pre študentov prejednávala nasledujúce disciplinárne priestupky:

  • Priestupok študenta EFM, ktorý  sa vo svojej bakalárskej práci dopustili plagiátorstva nepodstatným preštylizovaným prepisom necitovaného internetového textu a necitovaním práce, zhodu s ktorou odhalila kontrola.
  • Priestupok piatich študentov, ktorí namiesto vyžadovaného originálneho projektu odovzdali na predmet 1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia a multimédia projekt skopírovaný, resp. len čiastočne modifikovaný.

Po verejnom prejednávaní priestupku za prítomnosti študentov, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa, po zhodnotení  poznatkov z prerokúvania priestupku, sa členovia komisie v neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcich opatreniach:

Disciplinárna komisia doporučuje udeliť podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov dvom z študentom disciplinárne opatrenie – pokarhanie a štyrom študentom podmienečné vylúčenie s ročnou dobou odkladu. 

Zasadnutie komisie dňa 19.3.2012

Disciplinárna komisia pre študentov prejednávala disciplinárny priestupok deviatich študentov AIN/mAIN, ktorí namiesto vyžadovaného originálneho projektu odovzdali na predmet 1-AIN-635 Moderný prístup k webdizajnu/2-AIN-107 Moderné webovské technológie projekt skopírovaný, resp. len čiastočne modifikovaný. Po verejnom prejednávaní priestupku za prítomnosti študentov, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa, sa členovia komisie v neverejnom rokovaní dohodli na nasledujúcom opatrení:

Disciplinárna komisia doporučuje udeliť všetkým predvolaným študentom podľa čl. 8 ods. 3 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov,  disciplinárne opatrenie – podmienečné vylúčenie s ročnou dobou odkladu.