Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

FMFI UK ponúka magisterské štúdium v širokej škále študijných programov z oblastí matematiky, fyziky, informatiky, učiteľstva týchto predmetov a interdisciplinárnych oblastí v spolupráci s ďalšími fakultami UK. 

Ako sa prihlásiť na štúdium a aké sú kritériá?

Aj keď väčšina magisterských študijných programov nadväzuje na bakalárske programy vyučované na FMFI UK, fakulta víta prihlášky od absolventov bakalárskeho štúdia z iných fakúlt a univerzít.

V prípade absolventov iných fakúlt alebo nenadväzujúcich študijných programov, garanti posúdia pripravenosť uchádzačov na štúdium príslušného magisterského programu porovnaním absolvovaného bakalárskeho programu so zodpovedajúcim programom na FMFI UK. U programov označených (k) je možné absolvovať aj predĺžený konverzný program, čo je odporúčané v prípade zistených závažných odlišností.

Matematika

Fyzika

Informatika

Učiteľstvo a pedagogické vedy

 

Všeobecné podmienky pre prijatie

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. Pri prijímacích skúškach sa vyžadujú vedomosti na úrovni učiva bakalárskeho študijného programu, na ktorý daný magisterský študijný program nadväzuje.

Záujemci o štúdium z cudziny musia spĺňať podmienky, ktoré sú ekvivalentné podmienkam pre domácich záujemcov o štúdium. Prijatí uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium prvého stupňa na zahraničnej vysokej škole, musia do dátumu zápisu predložiť na študijné oddelenie doklad Rozhodnutie o rovnocennosti vzdelania.

Uchádzač si môže podať na fakultu iba jednu prihlášku na štúdium, v ktorej uvedie najviac tri študijné programy v poradí podľa priority. Odporúčame využiť túto možnosť a na druhom a treťom mieste uviesť alternatívne študijné programy. Fakulta prihláseným uchádzačom (po zaregistrovaní ich prihlášky) pošle najneskôr 30 dní pred prijímacou skúškou pokyny pre prijímacie konanie. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne kvôli kolízii s prijímacou skúškou na inú fakultu, môže v stanovenom termíne požiadať o presun tejto skúšky na náhradný termín.

Presné podmienky na prijatie na konkrétne študijné programy a informácie o prijímacích skúškach nájdete na stránke o prijímacom konaní.

Poplatky spojené so štúdiom

Štúdium denných študijných programov v slovenskom jazyku v rozsahu štandardnej dĺžky štúdia nie je spoplatnené, bez ohľadu na občianstvo a trvalý pobyt študenta. Študenti, ktorí študujú súbežne viacero študijných programov alebo ktorí študujú dlhšie ako štandardnú dĺžku štúdia (tzv. nadštandardné štúdium), zaplatia poplatok za štúdium za každý začatý akademický rok nadštandardného štúdia. 

Pre účely poplatkov sa do dĺžky štúdia započítavajú všetky začaté akademické roky na všetkých ukončených aj neukončených štúdiách v danom stupni.

Štúdium denných študijných programov, ktoré sa vyučujú výhradne v cudzom jazyku, môže byť spoplatnené počas celej doby štúdia osobitnou sadzbou.

Bližšie informácie a presné podmienky sú upravené Zákonom o vysokých školách a sadzobníkom poplatkov fakulty, ktorý je aktualizovaný každý rok.