Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Ustanovujúce zasadnutie ŠKAS pre volebné obdobie 2019 - 2020

Deň konania zasadnutia:  17. júna 2019 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  10.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
  3. Informácia predsedu študentskej volebnej komisie o priebehu a výsledkoch riadnych volieb do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK.
  4. Správa Mandátovej komisie AS FMFI UK o overení platnosti voľby členov Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK.
  5. Voľba podpredsedu Akademického senátu FMFI UK za študentskú komoru.
  6. Voľba podpredsedu Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK.
  7. Rôzne.
  8. Záver.

 

Podľa čl. 44 ods. 4 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK program ustanovujúceho zasadnutia Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK nie je možné meniť a dopĺňať, jeho program sa neschvaľuje.