Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

11. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  9. marca 2020 (pondelok) - ZRUŠENÉ

Náhradný termín:  23. marca 2020 (pondelok) - ZRUŠENÉ
Náhradný termín:  30. marca 2020 (pondelok) - ZRUŠENÉ

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 4. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 5. Správa o čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu a výdavkov z vlastných zdrojov fakulty za rok 2019.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Študijný poriadok FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  pozmeňujúce návrhy
 7. Návrh dekana na vymenovanie prodekana FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Metodika delenia finančných prostriedkov pracoviskám FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 9. Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 10. Štatút Knižničného a edičného centra FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., prodekan FMFI UK)
  pozmeňujúce návrhy
 11. Voľba podpredsedu Akademického senátu FMFI UK za zamestnaneckú komoru.
  (tajné hlasovanie členov Zamestnaneckej komory AS FMFI UK)
 12. Dodatok č. 2 k Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 13. Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 14. Zmena uznesenia č. 8 z 5. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa 11. marca 2019.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 15. Doplňujúca voľba člena Dočasnej komisie AS FMFI UK pre revíziu Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK zastupujúceho volebný obvod Matematika.
 16. Rôzne.
 17. Záver.