Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda

V novembri 2014 predložila Akademická rankingová a ratingová agentúra ARRA desiate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opäť opieralo o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskume jednotlivých fakúlt na Slovensku. Z hľadiska našej fakulty môžeme s radosťou konštatovať, že v skupine fakúlt prírodovedného zamerania je na prvej pozícii opäť naša fakulta s výrazným odstupom pred Prírodovedeckou fakultou UPJŠ a Prírodovedeckou fakultou UK. Naša fakulta si oproti minulému roku ešte zvýšila náskok na prvom mieste – všetky kritériá už dlhodobo dosahujú veľmi vysokú úroveň, ale tento rok ich plnenie ešte dokázala zvýšiť, fakulta jednoznačne dominovala vo všetkých ukazovateľoch vedy (veda a výskum, doktorandi a grantová úspešnosť). Výsledky tohoto hodnotenia potvrdzujú, že FMFI UK patrí stále k najkvalitnejším vedeckovýskumným inštitúciám nielen v rámci Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj v rámci celého Slovenska.

Nosné smery vedecko-výskumnej činnosti

Matematika

  1. Aplikácie kvalitatívnych a kvantitatívnych metód matematiky a štatistiky v prírodných, technických a ekonomických vedách
  2. Algebraické a geometrické štruktúry a diskrétna matematika
  3. Metódy matematickej analýzy a ich aplikácie v dynamických systémoch

Fyzika

  1. Fyzikálne mechanizmy procesov v živých systémoch a ich využitie v biomedicíne a biotechnológiách
  2. Nanotechnológie, materiály a nové technológie
  3. Fyzika polí, subatomárnych častíc, jadrových procesov a ich aplikácie
  4. Fyzikálne mechanizmy procesov v environmentálnom systéme a ich využitie na predikciu jeho variácií

Informatika

  1. Zákony spracovania informácií a ich aplikácie pre nové informačné a komunikačné technológie.
  2. Metódy a nástroje informatiky pre podporu znalostnej spoločnosti

Výsledky, prednášky a publikácie

Seminár z algebraickej teórie grafov - Štefan Gyürki...23. 10. 2019

v piatok 25.10.2019 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI

Seminár z teórie grafov - Anna Kompišová (24.10.2019)22. 10. 2019

vo štvrtok 24.10.2019 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár z didaktiky informatiky - František Király...21. 10. 2019

v pondelok 28.10.2019 o 14:00 v miestnosti I/32

Seminár z teoretickej informatiky - Dana Pardubská...21. 10. 2019

v piatok 25.10.2019 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z teoretickej fyziky - Anton Zajac (29.10.2019)18. 10. 2019

v utorok 29.10.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Seminár z fyziky tuhých látok - Pavol Neilinger ...18. 10. 2019

v piatok 25.10.2019 o 13:00 hod. v miestnosti F2/272

AMOS zaznamenal jasný meteor nad Kanárskymi ostrovmi16. 10. 2019

Prvého októbra 2019 o 00:02:46 UTC bol pomocou celooblohových systémov AMOS UK v Bratislave a kamier teleskopu Grantecan (Gran Telescopio Canarias) na...

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...16. 10. 2019

vo štvrtok 24.10.2019 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Šoltésove dni 09. 10. 2019

Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK sa v dňoch 24. - 25. októbra 2019 uskutoční odborná konferencia pre učiteľov fyziky. Konferencia sa už tradične...

Vedec z FMFI UK sa podieľa na výskume genetiky paviánov04. 02. 2019

V novej štúdii, publikovanej 1.2.2019 v prestížnom časopise Scientific Advances, medzinárodný vedecký tím popisuje genómové sekvencie a evolučnú históriu...

Správy od 1 do 10 z 65