Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

26. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  13. decembra 2021 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie.
Verejný priamy prenos zo zasadnutia je k dispozícii po kliknutí na odkaz.

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Podmienky na prijatie na štúdium magisterských a doktorandských študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2022/2023.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Informácia o aktuálnom stave legislatívneho procesu novely zákona o vysokých školách.
  (ústne informujú: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK; doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
  Materiál na zasadnutí poradných a konzultačných orgánov vlády SR (13.12.2021):
  - Legislatívna rada vlády SR: Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)
  - Hospodárska a sociálna rada SR: 2021/20426-A1810 | Rokovanie vlády SR (rokovania.sk)
 5. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 6. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
  Komuniké z rozporového konania k novele vysokoškolského zákona
 7. Doplňujúca voľba členov stálych komisií Akademického senátu FMFI UK.
 8. Rôzne.
 9. Záver.