Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

7. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  27. mája 2019 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Výročná správa o činnosti FMFI UK za rok 2018.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2018.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Konkretizácia dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2019.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Podmienky na prijatie na štúdium študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2020/2021.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  pozmeňujúci návrh
 7. Uznesenie AS FMFI UK podľa čl. 50a ods. 2 Študijného poriadku UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 9. Návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 10. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 11. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 12. Voľba členov volebnej komisie fakulty.
  (podľa čl. 40 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK)
 13. Rôzne.
 14. Záver.

 

Dodatočne predložené materiály:  

 1. Rozpočet výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2019.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 2. Prerokovanie akreditácie konverzných (štvorročných) bakalárskych študijných programov:
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)

 

Informatívne materiály:  

 1. Rozpis prostriedkov na valorizáciu platových taríf na fakulty a ďalšie súčasti UK podľa dodatku č. 1 k dotačnej zmluve medzi MŠVVaŠ SR a UK