Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada

Vedecká rada fakulty pozostáva z významných odborníkov z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Vedecká rada prerokúva dlhodobý zámer fakulty, hodnotí úroveň fakulty v oblasti vzdelávania a vedy, schvaľuje kritériá, prerokúva a predkladá návrhy kvalifikačných postupov (habilitácie a inaugurácie) a schvaľuje návrhy študijných programov. Vedecká rada tiež vykonáva ďalšie funkcie v rámci platnej legislatívy. Predsedom vedeckej rady je dekan fakulty.

Zoznam členov Vedeckej rady FMFI UK na obdobie od 1.4.2019 do 31.3.2023

Z titulu funkcie 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan, predseda Vedeckej rady FMFI UK

doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, podpredseda Vedeckej rady FMFI UK

Interní členovia

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky 
prof. RNDr. Marek Fila, DrSc., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
prof. RNDr. Ján Filo, CSc., Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky 
doc. Mgr. Radoslav Harman, CSc., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc., Katedra algebry a geometrie
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc., Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky 
prof. RNDr. Pavel Quittner, DrSc., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc., Katedra algebry a geometrie
prof. RNDr. Peter Babinec, CSc., Katedra jadrovej fyziky a biofyziky 
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., Katedra jadrovej fyziky a biofyziky 
prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc., Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., Katedra aplikovanej informatiky
prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc., Katedra informatiky
prof. Ing. Dr. Igor Farkaš, Katedra aplikovanej informatiky
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD., Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD., Katedra informatiky
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD., Katedra informatiky
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD., Katedra informatiky
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD., Katedra aplikovanej informatiky
 

Externí členovia

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc., UPJŠ, Prírodovedecká fakulta, Košice 
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.,  Matematický ústav SAV Bratislava
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc., STU, Stavebná fakulta,  Bratislava
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava
prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc., Ústav fyzikálnych vied, UPJŠ, Prírodovedecká fakulta, Košice
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., Centrum biovied SAV, Bratislava
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno 
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Bratislava 
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., UPJŠ, Prírodovedecká fakulta, Košice

Termíny zasadnutí Vedeckej rady FMFI UK v roku 2021

zatiaľ sú známe termíny na prvý polrok - 8.3.2021, 31.5.2021 (pondelky) v čase o 14:00 hod. 

Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady FMFI UK

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.