Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada

Vedecká rada fakulty pozostáva z významných odborníkov z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Vedecká rada prerokúva dlhodobý zámer fakulty, hodnotí úroveň fakulty v oblasti vzdelávania a vedy, schvaľuje kritériá, prerokúva a predkladá návrhy kvalifikačných postupov (habilitácie a inaugurácie) a schvaľuje návrhy študijných programov. Vedecká rada tiež vykonáva ďalšie funkcie v rámci platnej legislatívy. Predsedom vedeckej rady je dekan fakulty.

Zoznam členov Vedeckej rady FMFI UK na obdobie od 1.4.2023 do 31.3.2027

Predseda Vedeckej rady 

Podpredseda Vedeckej rady

prof. RNDr. Peter Babinec, CSc., prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy

Interní členovia

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky 
prof. RNDr. Ján Filo, CSc., Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky 
doc. Mgr. Radoslav Harman, CSc., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
prof. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc., Katedra algebry a geometrie
doc. RNDr. Pavol Chalmovianský, PhD., Katedra algebry a geometrie
prof. RNDr. Pavel Quittner, DrSc., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(funkčné obdobie od 1.6.2023 do 31.5.2027)
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc., Katedra algebry a geometrie
prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc., Katedra jadrovej fyziky a biofyziky 
doc. RNDr. Jozef Kristek, DrSc., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., Katedra jadrovej fyziky a biofyziky 
prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc., Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD., Katedra informatiky 
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., Katedra aplikovanej informatiky
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr., Katedra aplikovanej informatiky
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD., Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD., Katedra informatiky
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD., Katedra informatiky
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD., Katedra informatiky
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD., Katedra aplikovanej informatiky
 

Externí členovia

Mgr. Anna Jenčová, DrSc. Matematický ústav SAV, Bratislava
doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc. Matematický ústav SAV, Bratislava
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc., STU, Stavebná fakulta,  Bratislava
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., Centrum biovied SAV, Bratislava
prof. Ing. Marián Valko, DrSc. STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno 
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Bratislava
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., UPJŠ, Prírodovedecká fakulta, Košice

Termíny zasadnutí Vedeckej rady FMFI UK v 1. polroku 2024

4.3.2024, 20.5.2024 (pondelky) v popoludnajších hodinách

Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady FMFI UK

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.