Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada

Vedecká rada fakulty pozostáva z významných odborníkov z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Vedecká rada prerokúva dlhodobý zámer fakulty, hodnotí úroveň fakulty v oblasti vzdelávania a vedy, schvaľuje kritériá, prerokúva a predkladá návrhy kvalifikačných postupov (habilitácie a inaugurácie) a schvaľuje návrhy študijných programov. Vedecká rada tiež vykonáva ďalšie funkcie v rámci platnej legislatívy. Predsedom vedeckej rady je dekan fakulty.

Zoznam členov Vedeckej rady na obdobie od 1.4.2015 do 31.3.2019

Z titulu funkcie 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan, predseda Vedeckej rady FMFI UK

Interní členovia

prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc.
prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.
prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.
prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.
prof. RND. Ján Urban, DrSc.
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc.
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
doc. Mgr. Radoslav Harman, CSc.
prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
prof. RNDr. Pavel Quittner, DrSc.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.

Externí členovia

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV Bratislava
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD., prorektor STU Bratislava
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.,  Matematický ústav SAV Bratislava
prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc., UMB Banská Bystrica
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie , Bratislava
Mgr. Juraj Valachy, PhD., analytik Tatra banky, Bratislava
RNDr. Eva Majková, DrSc., Fyzikálny ústav SAV Bratislava
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Košice
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan FEI STU Bratislava

Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady FMFI UK

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.