Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Často kladené otázky

Uchádzači

Chcel/a by som študovať na FMFI UK. Kde nájdem prehľad odborov a podmienky prijímacieho konania?
Všetky informácie nájdete na stránke FMFI UK v časti štúdium.

Mám podať prihlášku poštou alebo elektronicky?
Máte tri možnosti. Ak použijete fakultnú elektronickú prihlášku, túto vytlačiť netreba. Univerzitnú elektronickú prihlášku alebo tlačivo Ministerstva školstva, vedy a športu SR však treba vytlačiť, podpísať a poslať poštou.

Mám v prihláške vypísať aj známky z jednotlivých ročníkov strednej školy?
Ak budete vyplňovať fakultnú elektronickú prihlášku, systém podľa voľby študijného programu od vás vyžiada len tie výsledky štúdia, ktoré sú potrebné k prijímaciemu konaniu. Ak zvolíte iný druh prihlášky, treba vypísať koncoročné známky z profilových predmetov a celkový priemerný prospech zo všetkých predmetov v jednotlivých ročníkoch a tieto údaje dať potvrdiť strednej škole, ktorú navštevujete.

Dá sa uložená elektronická prihláška opraviť?
Ak prihlášku uložíte, už nemáte možnosť editácie. Treba kontaktovať študijné oddelenie fakulty, kde referentka zmení stav vašej prihlášky. Po vykonaní opráv treba prihlášku opäť uložiť. 

Je nejaký termín na podanie prihlášky?
Prihlášku na bakalárske štúdium treba podať do konca marca. Prihlášku na magisterské štúdium treba podať do konca apríla.

Platí sa nejaký poplatok za prijímacie konanie?
Poplatok za prijímacie konanie je 33 EUR, resp. 15 EUR (v závislosti od typu prihlášky - papierová forma vs. elektronická forma) a uhrádza sa bankovým prevodom.  

Treba s prihláškou poslať aj vysvedčenia zo strednej školy?
Uchádzači, ktorí majú ukončenú strednú školu, musia doložiť overené kópie vysvedčení zo 4 ročníkov strednej školy a maturitného vysvedčenia.
Tí, ktorí budú maturovať v aktuálnom školskom roku, vysvedčenia nedokladajú. Údaje o prospechu im však musí potvrdiť škola, ktorú navštevujú. 

Musím spolu s prihláškou doložiť potvrdenie od lekára?
Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. 

Strednú školu som absolvoval/a v zahraničí. Treba vybaviť ešte niečo navyše?
Áno, proces uznávania dokladov - nostrifikácia má 2 etapy:

  1. Prevod známok zo stredných škôl v zahraničí - zahraničný uchádzač si na základe manuálu prevodu známok prevedie známky na slovenskú stupnicu
    Manuál prevodu známok zverejnený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
  2. Žiadosť o nostrifikáciu na príslušnom Regionálnom úrade školskej správy

Na jednu prihlášku môžem uviesť iba jeden študijný program?
Nie. Na prihláške môžete uviesť maximálne 3 študijné programy v poradí podľa vašich preferencií. Poplatok platíte len jedenkrát.

Je možné pripraviť sa na prijímacie skúšky prostredníctvom prípravných kurzov alebo modelových úloh?
Prijímacia skúška je nahradená autorizovanou skúškou z matematiky (externá časť maturity z matematiky alebo SCIO test). Prípravné kurzy na prijímacie skúšky FMFI UK neorganizuje.

Ako zistím výsledky prijímacieho konania?
Predbežné prijatie tým uchádzačom, ktorí splnili podmienky na automatické prijatie, posielame e-mailom približne v máji. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí vám bude doručené na adresu trvalého pobytu. 

Môže študent/ka s postihnutím, príp. špecifickými poruchami učenia požiadať o iný formát prijímacej skúšky? Čo treba pre to urobiť?
Pred podaním prihlášky treba v dostatočnom predstihu kontaktovať Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami.

Musím maturovať z matematiky, aby som splnil/a predpoklady prijatia?
Externú časť maturity z matematiky môže nahradiť test z matematiky realizovaný SCIO (www.scio.cz). Ak sa uchádzač nezúčastní ani jednej z týchto alternatív, automaticky získava 0 bodov. 

Po vykonaní testu SCIO musím poslať certifikát?
V prípade, že vykonáte test SCIO v roku, v ktorom si podávate prihlášku a ak označíte možnosť, že súhlasíte s poskytnutím údajov tretej strane, certifikát nemusíte zaslať. V prípade, že ste test SCIO vykonali v predchádzajúcich rokoch (nie staršie ako 4 r.), je potrebné doručiť certifikát na fakultu.

Absolventi

Nemôžem sa zúčastniť promócií. Kde si môžem vyzdvihnúť diplom s dodatkom?
V obmedzenom časovom období počas určených hodín si môžete doklady vyzdvihnúť na Oddelení vzdelávania v Historickej budove UK. Neskôr už len v archíve na základe žiadosti. Termín si treba dohodnúť. 

Fakultu som absolvoval/a pred viacerými rokmi a teraz potrebujem potvrdenie o štúdiu. Kde ho môžem získať?
Všetky druhy výpisov a potvrdení z archívnych materiálov sa vydávajú na študijnom oddelení u Ing. Moniky Krajčovej, s ktorou je vhodné sa vopred dohodnúť o prevzatí. Potrebná je žiadosť a doklad o zaplatení poplatku. 

Stratil/a som vysokoškolský diplom/dodatok k diplomu, ako a kde získam nový?
Všetky odpisy dokladov o vysokoškolskom štúdiu vybavuje Archív UK na základe žiadosti po uhradení príslušného poplatku. Prevzatie si treba najskôr telefonicky alebo e-mailom dohodnúť.

Doklady o absolvovaní by som potreboval/a vydať skôr ako na promócií. Je to možné?
Je potrebné napísať žiadosť adresovanú prorektorke pre študijné veci doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD. a odovzdať v podateľni fakulty.