Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

8. (mimoriadne) zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  23. septembra 2019 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.30 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Voľba členov volebnej komisie fakulty.
  (podľa čl. 40 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK)
 4. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 5. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 6. Podnety a pripomienky Akademického senátu FMFI UK na zmenu a doplnenie Štatútu UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 7. Voľba zástupcov Akademického senátu FMFI UK v komisii dekana pre posúdenie metodiky delenia finančných prostriedkov pracoviskám fakulty.
 8. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu FMFI UK.
 9. Rôzne.
 10. Záver.

V rámci bodu č. 4 Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty prednesie splnomocnenec dekana FMFI UK pre prípravu a realizáciu projektu ACCORD prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. informáciu o aktuálnom stave projektu ACCORD.

 

Podľa čl. 19 ods. 4 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK sa mimoriadne zasadnutie Akademického senátu FMFI UK koná s programom uvedeným na pozvánke. Program mimoriadneho zasadnutia nie je možné meniť alebo dopĺňať, jeho program sa neschvaľuje.