Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

FMFI UK poskytuje bakalárske štúdium v oblastiach matematiky, fyziky, informatiky, ako aj učiteľské štúdium. 

Ako sa prihlásiť na štúdium a aké sú kritériá?

FMFI UK ponúka nasledujúce bakalárske študijné programy.

Matematika

Fyzika

Informatika

Učiteľstvo a pedagogické vedy

 

Všeobecné podmienky pre prijatie

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Pri prijímacích skúškach sa vyžadujú vedomosti na úrovni gymnaziálneho učiva a schopnosť ich využitia pri riešení problémov. U záujemcov o štúdium informatiky a aplikovanej matematiky sa predpokladá znalosť základov niektorého programovacieho jazyka. Vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka.

Záujemcovia o štúdium z cudziny musia spĺňať podmienky, ktoré sú ekvivalentné podmienkam pre domácich záujemcov o štúdium. Prijatí uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia najneskôr do dňa zápisu predložiť na študijné oddelenie doklad o rovnocennosti stredoškolského štúdia.

Proces uznávania dokladov - nostrifikácia má 2 etapy:

  1. Žiadosť o prevod známok zo stredných škôl v zahraničí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR - Akademické vzdelávanie
    Pre uchádzačov z krajín: Ruská federácia, Srbská republika, Chorvátska republika, Slovinská republika, Uzbekistan, Ukrajina, Maďarsko, Kenská republika, Česká republika a Rakúska republika tento prevod zabezpečí fakulta na základe prevodovej tabuľky.
  2. Žiadosť o nostrifikáciu na Okresnom úrade - Odbor školstva

Uchádzač si môže podať na fakultu iba jednu prihlášku na štúdium, v ktorej uvedie najviac tri študijné programy v poradí podľa priority. Odporúčame využiť túto možnosť a na druhom a treťom mieste uviesť alternatívne študijné programy. Fakulta prihláseným uchádzačom (po zaregistrovaní ich prihlášky) pošle v priebehu mesiaca máj pokyny a informácie o prijímacom konaní. 

Presné podmienky na prijatie na konkrétne študijné programy a informácie o prijímacích skúškach nájdete na stránke o prijímacom konaní.

Poplatky spojené so štúdiom

Štúdium denných študijných programov v slovenskom jazyku v rozsahu štandardnej dĺžky štúdia nie je spoplatnené, bez ohľadu na občianstvo a trvalý pobyt študenta. Študenti, ktorí študujú súbežne viacero študijných programov alebo ktorí študujú dlhšie ako štandardnú dĺžku štúdia (tzv. nadštandardné štúdium), zaplatia poplatok za štúdium za každý začatý akademický rok nadštandardného štúdia. 

Pre účely poplatkov sa do dĺžky štúdia započítavajú všetky začaté akademické roky na všetkých ukončených aj neukončených štúdiách v danom stupni.

Štúdium denných študijných programov, ktoré sa vyučujú výhradne v cudzom jazyku, môže byť spoplatnené počas celej doby štúdia osobitnou sadzbou.

Bližšie informácie a presné podmienky sú upravené Zákonom o vysokých školách a sadzobníkom poplatkov fakulty, ktorý je aktualizovaný každý rok.