Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Jedným zo základných poslaní FMFI UK je oblasť vzdelávania. Fakulta poskytuje komplexné vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých oblastiach matematiky, fyziky a informatiky a zabezpečuje aj vzdelávanie učiteľov príslušných predmetov. V spolupráci s inými fakultami zabezpečuje niekoľko interdisciplinárnych programov (napr. Biomedicínska fyzika v spolupráci s Lekárskou fakultou, Bioinformatika v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou).

Ako sa prihlásiť na štúdium a aké sú kritériá?

Fakulta zabezpečuje v spolupráci s ďalšími organizáciami pre svojich študentov komplexný balík služieb a podpory tak, aby sa naši študenti mohli v  plnej miere venovať svojmu vysokoškolskému štúdiu a efektívne pripravovať na svoje budúce povolanie. Fakulta tiež poskytuje podporu pre študentov so špecifickými potrebami (najmä študentov so zdravotným postihnutím).