Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Materiály prerokované AS (od roku 2002)

Štatút FMFI UK

Štatút FMFI UK (2013)


zrušený od 24.10.2013:

Štatút FMFI UK (2010)


zrušený od 23.6.2010:

Štatút MFF UK (2003)


zrušený od 31.3.2003:

Štatút MFF UK (1996)

Súčasti štatútu:

  1. Študijný a skúšobný poriadok fakulty
  2. Poriadok fakulty o výberovom konaní

zrušený od 18.12.1996:

Štatút MFF UK (13.05.1991)

Štatút MFF UK (18.02.1991)

Organizačný poriadok FMFI UK

Organizačný poriadok FMFI UK (2013)

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2017)

Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2018)

Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2018)

Dodatok č. 8 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2019)

zrušený od 20.11.2017:

Prevádzkový poriadok Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK (2014)


zrušený od 16.12.2013:

Organizačný poriadok FMFI UK (2011)

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2013)

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov (2018)

Výročné správy o hospodárení FMFI UK

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2018 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2018 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2017 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2017 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2016 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2016 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2015 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2015 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2014 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2014 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2013 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2013 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2012 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2012 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2011 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2011 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2010 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2010 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2009 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2009 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2008 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2006 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2006 - tabuľková časť

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných FMFI UK

Podmienky na prijatie na štúdium študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2020/2021

Podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných FMFI UK pre akademický rok 2019/2020

Kritériá prijímacieho konania na FMFI UK pre akademický rok 2018/2019

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2017/2018

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2016/2017

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2015/2016

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2014/2015

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2013/2014

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2012/2013

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2011/2012

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2010/2011

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2009/2010

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2008/2009

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2007/2008

Návrhy študijných programov

Návrhy na akreditáciu konverzných (štvorročných) bakalárskych študijných programov (2019)

Návrh na akreditáciu bakalárskeho študijného programu dátová veda (2019)

Návrh na akreditáciu magisterského študijného programu technická fyzika (2019)

Návrh na akreditáciu bakalárskeho študijného programu technická fyzika (2018)

Návrhy na (re-)akreditáciu študijných programov (2016)

Návrhy študijných programov FMFI UK predkladaných na komplexnú akreditáciu (2014)

Návrhy na (re-)akreditáciu študijných programov (2011)

Návrhy doktorandských študijných programov predkladaných na komplexnú akreditáciu (2008)

Návrhy magisterských študijných programov predkladaných na komplexnú akreditáciu (2008)

Návrhy bakalárskych študijných programov predkladaných na komplexnú akreditáciu (2008)

Návrh na akreditáciu doktorandského študijného programu aplikovaná matematika (2007)

Návrh na akreditáciu doktorandského študijného programu numerická analýza a vedecko-technické výpočty (2007)

Návrh na akreditáciu magisterského študijného programu optika a lasery (2006)

Návrh na akreditáciu magisterského študijného programu učiteľstvo akademických predmetov - fyzika (2006)

Návrhy na akreditáciu magisterských študijných programov astronómia a astrofyzika, učiteľstvo akademických predmetov - deskriptívna geometria, informatika, matematika (2006)

Návrh na akreditáciu doktorandského študijného programu teória vyučovania informatiky (2006)