Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Materiály prerokované AS (od roku 2010)

Štatút FMFI UK

Štatút FMFI UK (2013)


zrušený od 24.10.2013:

Štatút FMFI UK (2010)

Organizačný poriadok FMFI UK

Organizačný poriadok FMFI UK (2013)

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2017)

Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2018)

Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2018)

zrušený od 20.11.2017:

Prevádzkový poriadok Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK (2014)


zrušený od 16.12.2013:

Organizačný poriadok FMFI UK (2011)

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2013)

Disciplinárny poriadok FMFI UK pre študentov

Disciplinárny poriadok FMFI UK pre študentov (2018)

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov (2018)

Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK

Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK (2017)


zrušený od 20.11.2017:

Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK (2013)