Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Predsedníctvo AS

Predsedníctvo AS je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Akademického senátu FMFI UK.

Členmi Predsedníctva AS sú predseda AS, podpredsedovia AS, predsedovia stálych komisií AS a podpredseda študentskej komory AS.

Zloženie

Predseda AS:

RNDr. Róbert Kysel, PhD.

Podpredsedovia AS:
doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.podpredseda AS za zamestnaneckú komoru

Bc. Vendelín Michal Hozzánk

podpredseda AS za študentskú komoru

Predsedovia stálych komisií AS:
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.predseda Pedagogickej komisie AS
Mgr. Patrick Mydlapredseda Mandátovej komisie AS
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.predseda Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS

doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

predseda Koncepčnej a právnej komisie AS

Podpredsedníčka študentskej komory AS:
Mgr. Danica Žilková

Pôsobnosť

Pôsobnosť Predsedníctva AS upravuje čl. 9 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

Predsedníctvo AS najmä:

  1. vykonáva kontrolu plnenia uznesení AS,
  2. schvaľuje rámcový plán riadnych zasadnutí AS na príslušný semester a jeho aktualizáciu,
  3. zabezpečuje prípravu zasadnutí AS a určuje spravodajcov,
  4. koordinuje činnosť stálych a dočasných komisií AS,
  5. vykonáva pôsobnosť v mandátových veciach,
  6. vykonáva pôsobnosť vo volebných veciach,
  7. podáva návrh na odvolanie člena AS,
  8. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí AS.

Zasadnutia 2023/2024

5. riadne zasadnutie (09.11.2023)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

4. (mimoriadne) zasadnutie (23.10.2023)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

3. (mimoriadne) zasadnutie (25.09.2023)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

2. riadne zasadnutie (21.09.2023)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

Zasadnutia 2022/2023

1. riadne zasadnutie (23.08.2023)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

Zápisnice zo zasadnutí predsedníctva - 10. volebné obdobie (2022 - 2023)

Zápisnice zo zasadnutí Predsedníctva AS  akad. rok 2022/2023 (.zip)

Zápisnice zo zasadnutí predsedníctva - 7. volebné obdobie (2010 - 2014)

Zápisnice zo zasadnutí Predsedníctva AS  akad. rok 2012/2013 (.zip)

Zápisnice zo zasadnutí Predsedníctva AS  akad. rok 2013/2014 (.zip)