Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Predsedníctvo AS

Predsedníctvo AS je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Akademického senátu FMFI UK.

Členmi Predsedníctva AS sú predseda AS, podpredsedovia AS, predsedovia stálych komisií AS a podpredseda študentskej komory AS.

Zloženie

Predseda AS:

RNDr. Róbert Kysel, PhD.

Podpredsedovia AS:
doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.podpredseda AS za zamestnaneckú komoru

Veronika Bendíková

podpredsedníčka AS za študentskú komoru

Predsedovia stálych komisií AS:
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.predseda Pedagogickej komisie AS
Mgr. Patrick Mydlapredseda Mandátovej komisie AS
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.predseda Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS

doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

predseda Koncepčnej a právnej komisie AS

Podpredseda študentskej komory AS:
Michal Bohuš

Pôsobnosť

Pôsobnosť Predsedníctva AS upravuje čl. 9 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

Predsedníctvo AS najmä:

  1. vykonáva kontrolu plnenia uznesení AS,
  2. schvaľuje rámcový plán riadnych zasadnutí AS na príslušný semester a jeho aktualizáciu,
  3. zabezpečuje prípravu zasadnutí AS a určuje spravodajcov,
  4. koordinuje činnosť stálych a dočasných komisií AS,
  5. vykonáva pôsobnosť v mandátových veciach,
  6. vykonáva pôsobnosť vo volebných veciach,
  7. podáva návrh na odvolanie člena AS,
  8. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí AS.

Zasadnutia 2023/2024

9. (mimoriadne) zasadnutie (13.05.2024)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

8. riadne zasadnutie (05.04.2024)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

7. riadne zasadnutie (08.03.2024)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

6. riadne zasadnutie (12.02.2024)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

5. riadne zasadnutie (09.11.2023)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

4. (mimoriadne) zasadnutie (23.10.2023)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

3. (mimoriadne) zasadnutie (25.09.2023)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

2. riadne zasadnutie (21.09.2023)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

Zasadnutia 2022/2023

1. riadne zasadnutie (23.08.2023)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

Zápisnice zo zasadnutí predsedníctva - 10. volebné obdobie (2022 - 2023)

Zápisnice zo zasadnutí Predsedníctva AS  akad. rok 2022/2023 (.zip)

Zápisnice zo zasadnutí predsedníctva - 7. volebné obdobie (2010 - 2014)

Zápisnice zo zasadnutí Predsedníctva AS  akad. rok 2012/2013 (.zip)

Zápisnice zo zasadnutí Predsedníctva AS  akad. rok 2013/2014 (.zip)