Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Predsedníctvo AS

Predsedníctvo AS je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Akademického senátu FMFI UK.

Členmi Predsedníctva AS sú predseda AS, podpredsedovia AS, predsedovia stálych komisií AS a podpredseda študentskej komory AS.

Zloženie

Predseda AS:

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

 

Podpredsedovia AS:
RNDr. Martina Bátorová, PhD.podpredsedníčka AS za zamestnaneckú komoru

Mgr. Veronika Turiničová

podpredsedníčka AS za študentskú komoru

Predsedovia stálych komisií AS:
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.predseda Mandátovej komisie AS
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.predseda Pedagogickej komisie AS
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.predseda Koncepčnej a právnej komisie AS

doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.

predseda Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS

Podpredseda študentskej komory AS:
Bc. Boris Bobáľ

Pôsobnosť

Pôsobnosť Predsedníctva AS upravuje čl. 9 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

Predsedníctvo AS najmä:

  1. vykonáva kontrolu plnenia uznesení AS,
  2. schvaľuje rámcový plán riadnych zasadnutí AS na príslušný semester,
  3. zabezpečuje prípravu zasadnutí AS a určuje spravodajcov,
  4. koordinuje činnosť stálych a dočasných komisií AS,
  5. pred prerokovaním v AS prerokúva návrh dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zrušenie pracovísk fakulty,
  6. vykonáva pôsobnosť v mandátových veciach,
  7. vykonáva pôsobnosť vo volebných veciach,
  8. podáva návrh na odvolanie člena AS,
  9. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí AS.

Zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu FMFI UK

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.