Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Predsedníctvo AS

Predsedníctvo AS je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Akademického senátu FMFI UK.

Členmi Predsedníctva AS sú predseda AS, podpredsedovia AS, predsedovia stálych komisií AS a podpredseda študentskej komory AS.

Zloženie

Predseda AS:

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

 

Podpredsedovia AS:
RNDr. Martina Bátorová, PhD.podpredsedníčka AS za zamestnaneckú komoru

Mgr. Ondrej Tóth

podpredseda AS za študentskú komoru

Predsedovia stálych komisií AS:
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.predseda Mandátovej komisie AS
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.predseda Pedagogickej komisie AS
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.predseda Koncepčnej a právnej komisie AS

doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.

predseda Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS

Podpredseda študentskej komory AS:
Bc. Boris Bobáľ 

(pozastavené členstvo od 25. júna 2020)

Pôsobnosť

Pôsobnosť Predsedníctva AS upravuje čl. 9 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

Predsedníctvo AS najmä:

  1. vykonáva kontrolu plnenia uznesení AS,
  2. schvaľuje rámcový plán riadnych zasadnutí AS na príslušný semester,
  3. zabezpečuje prípravu zasadnutí AS a určuje spravodajcov,
  4. koordinuje činnosť stálych a dočasných komisií AS,
  5. pred prerokovaním v AS prerokúva návrh dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zrušenie pracovísk fakulty,
  6. vykonáva pôsobnosť v mandátových veciach,
  7. vykonáva pôsobnosť vo volebných veciach,
  8. podáva návrh na odvolanie člena AS,
  9. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí AS.

Zasadnutia 2020/2021

Zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu FMFI UK

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.