Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS

Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS je iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom Akademického senátu FMFI UK.

Zloženie

Predseda komisie:

doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.

Podpredseda komisie:

funkcia je od 28. októbra 2021 uprázdnená

Členovia komisie:
prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.
doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.  (nečlen AS)
RNDr. Richard Ostertág, PhD.
  (nečlen AS)
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

Pôsobnosť

Pôsobnosť Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS upravuje čl. 10 ods. 6 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

Komisia AS na úseku, pre ktorý bola zriadená, najmä:

  1. predkladá stanoviská k materiálom prerokovávaným AS,
  2. vypracováva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok života fakulty a predkladá ich AS, dekanovi, prodekanom alebo vedúcim zamestnancom fakulty,
  3. kontroluje spôsob realizácie uznesení AS a Predsedníctva AS,
  4. dozerá na hospodárenie fakulty a správu majetku zvereného fakulte,
  5. spolupracuje pri tvorbe vnútorných predpisov fakulty a ďalších materiálov,
  6. upozorňuje AS, dekana, prodekanov alebo vedúcich zamestnancov fakulty na nedostatky, ktoré zistí na svojom úseku a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu,
  7. plní ďalšie úlohy, ktorými ju poverí AS alebo Predsedníctvo AS.

Zasadnutia Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.