Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS

Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS je iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom Akademického senátu FMFI UK.

Pôsobnosť

Pôsobnosť Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS upravuje čl. 10 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

Komisia AS na úseku, pre ktorý bola zriadená, najmä:

  1. predkladá stanoviská k materiálom prerokovávaným AS,
  2. vypracováva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok života fakulty a predkladá ich AS, dekanovi, prodekanom alebo vedúcim zamestnancom fakulty,
  3. kontroluje spôsob realizácie uznesení AS a Predsedníctva AS,
  4. dozerá na hospodárenie fakulty a správu majetku zvereného fakulte,
  5. spolupracuje pri tvorbe vnútorných predpisov fakulty a ďalších materiálov,
  6. upozorňuje AS, dekana, prodekanov alebo vedúcich zamestnancov fakulty na nedostatky, ktoré zistí na svojom úseku a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu,
  7. plní ďalšie úlohy, ktorými ju poverí AS alebo Predsedníctvo AS.

Zasadnutia 2023/2024

3. zasadnutie (25.03.2024)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

spoločné zasadnutie (26.02.2024)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

1. zasadnutie (06.11.2023)

pozvánkamateriályprezenčná listinazápisnica

Zápisnice zo zasadnutí komisie - 10. volebné obdobie (2022 - 2023)

Zápisnice zo zasadnutí Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS  akad. rok 2022/2023 (.zip)