Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Koncepčná a právna komisia AS

Koncepčná a právna komisia AS je iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom Akademického senátu FMFI UK.

Zloženie

Predseda komisie:

doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Podpredseda komisie:

Bc. Boris Bobáľ  (pozastavené členstvo od 25. júna 2020)

Členovia komisie:
Bc. Ivan Agarský  (pozastavené členstvo od 3. júla 2020)
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
RNDr. Róbert Kysel, PhD.  (nečlen AS)
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.  (nečlen AS)

Pôsobnosť

Pôsobnosť Koncepčnej a právnej komisie AS upravuje čl. 10 ods. 6 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

Komisia AS na úseku, pre ktorý bola zriadená, najmä:

  1. predkladá stanoviská k materiálom prerokovávaným AS,
  2. vypracováva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok života fakulty a predkladá ich AS, dekanovi, prodekanom alebo vedúcim zamestnancom fakulty,
  3. kontroluje spôsob realizácie uznesení AS a Predsedníctva AS,
  4. dozerá na hospodárenie fakulty a správu majetku zvereného fakulte,
  5. spolupracuje pri tvorbe vnútorných predpisov fakulty a ďalších materiálov,
  6. upozorňuje AS, dekana, prodekanov alebo vedúcich zamestnancov fakulty na nedostatky, ktoré zistí na svojom úseku a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu,
  7. plní ďalšie úlohy, ktorými ju poverí AS alebo Predsedníctvo AS.

Zasadnutia 2020/2021

Zasadnutia Koncepčnej a právnej komisie AS FMFI UK

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.